Bắc Giang thêm 3 di tích xếp hạng cấp quốc gia

Ngày 9/3/ 2017 vừa qua, Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ký các quyết định số 819/ QĐ- BVHTTDL, 820/ QĐ- BVHTTDL và 821/QĐ- BVHTTDL về việc quyết định xếp hạng di tích quốc gia đối với 3 di tích của tỉnh Bắc Giang.
Các di tích được xếp hạng cấp quốc gia lần này là di tích lịch sử chùa Am Vãi (xã Nam Dương, huyện Lục Ngạn), di tích kiến trúc nghệ thuật đình Đại Từ (xã Bảo Đài, huyện Lục Nam), Lăng Giáp Đăng Luân (xã Việt Lập, huyện Tân Yên).
Theo các Quyết định này thì UBND các cấp nơi có di tích được xếp hạng trong phạm vi và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.
Như vậy, đến nay toàn tỉnh có 3 di tích quốc gia đặc biệt bao gồm: Hệ thống các điểm di tích khởi nghĩa Yên Thế, chùa Vĩnh Nghiêm, chùa Bổ Đà và 101 di tích cấp Quốc Gia. Các di tích được xếp hạng tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương trong công tác trùng tu tôn tạo và gìn giữ và phát huy vai trò, giá trị lịch sử, văn hóa cũng như khai thác phát triển du lịch trong đời sống văn hóa - xã hội của địa phương./. 
 Hà Yến

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

360 x 600

Dự án du lịch

Liên kết

Thông tin du lịch Bắc Giang