Thông tin du lịch Bắc Giang

Khảo sát triển khai đề tài khoa học xây dựng mô hình làng văn hóa du lịch

Để thực hiện đề tài khoa học cấp tỉnh về “Bảo tồn giá trị văn hóa dân tộc Nùng, Dao phục vụ xây dựng mô hình làng văn hóa du lịch ở huyện Lục Ngạn, Sơn Động, góp phần phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang”, Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch đã tổ chức khảo sát tại các huyện Sơn Động, Lục Ngạn.
Tổ nghiên cứu đề tài đã có các buổi làm việc với UBND xã Tân Sơn huyện Lục Ngạn và thị trấn Tây Yên Tử huyện Sơn Động, gặp gỡ người dân tiến hành phỏng vấn những người cao tuổi, người có uy tín, chủ hộ gia đình, những người am hiểu về văn hóa tộc người trong cộng đồng thu thập thông tin, số liệu về thực trạng công tác bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Nùng huyện Lục Ngạn, dân tộc Dao huyện Sơn Động. Khảo sát thực tế tại các bản làng nhằm đánh giá tiềm năng về điều kiện tự nhiên, văn hóa, nguồn lực, điều kiện hạ tầng phục vụ cho phát triển du lịch tại các địa phương.
Việc điều tra thực tế nhằm nghiên cứu, đánh giá thực trạng bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc Nùng, Dao huyện Lục Ngạn, Sơn Động. Nghiên cứu xây dựng mô hình làng văn hóa du lịch dân tộc Nùng, Dao tại huyện Lục Ngạn, Sơn Động. Đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc Nùng, Dao phục vụ xây dựng mô hình làng văn hóa du lịch ở huyện Lục Ngạn, Sơn Động góp phần phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang.
Đề tài có thời gian thực hiện trong thời gian 30 tháng từ tháng 2 năm 2022 đến tháng 7 năm 2024./. 
Một số hình ảnh khảo sát: Hà Yến

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

360 x 600
Thông tin du lịch Bắc Giang