Thông tin du lịch Bắc Giang

Giới thiệu Sở VHTTDL Bắc Giang

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang được thành lập theo Quyết định số: 22/QĐ-UBND của Uỷ Ban Nhân Dân tỉnh Bắc Giang, ngày 31 tháng 3 năm 2008, trên cơ sở hợp nhất Sở Thể dục Thể thao, Sở Văn hoá Thông tin tỉnh Bắc Giang phòng Du lịch ( thuộc sở Thương Mại và Du lịch cũ), bộ phận Gia Đình
( thuộc Ủy ban Dân số, gia đình và trẻ em).
Trụ sở: Số 74 - Đường Nguyễn Thị Lưu- thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang;
Điện thoại: 0204.3856310, 3554 473;
Fax: 0204.3856310;
Email: vhttdlbacgiang@gmail.com;
Website: www.vanhoabacgiang.vn;
www.dulichbacgiang.gov.vn; www.bacgiangtourism.vn
Giám đốc Sở, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân tỉnh khi được yêu cầu; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh và pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở và việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
Các Phó Giám đốc chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.
I. LÃNH ĐẠO SỞ
1. Giám đốc: Trần Minh Hà
- Phụ trách chung; chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và Bộ Văn hóa, Thể thao va Du lịch về toàn bộ hoạt động của Sở Văn hóa, Thể thao va Du lịch tỉnh Bắc Giang.
- Phụ trách công tác: Tổ chức cán bộ, thi đua, khen thưởng và kỷ luật, đào tạo; quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển ngành; kế hoạch- tài chính.
- Trực tiếp phụ trách: Văn phòng, Kế hoạch- Tài chính; Bảo tàng; Ban Quản lý Di tích
- Tham gia các Ban chỉ đạo, Hội đồng khoa học do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định.
- Trực tiếp theo dõi sự nghiệp Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình thành phố Bắc Giang
- ĐT: 02043.556.007 - 0984 778 585
Email: hatm_svhttdl@bacgiang.gov.vn
2. Phó Giám đốc: Ông Dương Hồng Cơ
- Phó Giám đốc Thường trực
- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, quản lý chỉ đạo các lĩnh vực: Xây dựng nếp sống văn hóa và Gia đình; Xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; Nông thôn mới; Công tác thông tin tuyên truyền cổ động trực quan; Phong trào" Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ; Công tác văn phòng; Cải cách hành chính; Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; Tổ chức thực hiện quy chế văn hóa công sở; Thường trực giải quyết các công việc theo phân công của Giám đốc Sở;
- Trực tiếp phụ trách : Văn phòng, Xây dựng Nếp sống văn hóa và Gia đình; Các đơn vị: Trung tâm Văn hóa tỉnh.
- Trực tiếp theo dõi sự nghiệp Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình các huyện: Tân Yên, Yên Thế.
ĐT: 02043.854962 - 0983026034
Email: codh_svhttdl@bacgiang.gov.vn
3. Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Sĩ Cầm
- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các lĩnh vực: Tuyên truyền, văn hóa nghệ thuật, quản lý cấp phép biểu diễn nghệ thuật, quảng cáo, karaoke, vũ trường.
- Trực tiếp phụ trách: Phòng Nghiệp vụ Văn hóa; Các đơn vị: Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm phát hành phim và chiếu bóng, Nhà hát Chèo Bắc Giang.
- Tham gia một số Ban chỉ đạo của tỉnh khi được Giám đốc Sở phân công.
- Chịu trách nhiệm trước Giám Đốc Sở về những nhiệm vụ được phân công hoặc được ủy quyền.
- Trực tiếp theo dõi sự nghiệp Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình các huyện: Hiệp Hòa, Việt Yên.
ĐT: 0204.3856.633 – 0975.178.724
Email: camns_svhttdl@bacgiang.gov.vn 
4. Phó Giám đốc: Ông Nguyễn Trọng Bắc
- Giúp Giám đốc Sở theo dõi, chỉ đạo các hoạt động thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao; hoạt động các đoàn thể: Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh, công tác tự vệ cơ quan.
- Trực tiếp phụ trách các phòng: Thanh tra Sở, phòng Nghiệp vụ Thể thao; Các đơn vị: Trường Năng khiếu Thể thao, Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT.
- Tham gia một số Ban chỉ đạo của tỉnh khi được Giám đốc phân công.
- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở về những nhiệm vụ được phân công hoặc được ủy quyền.
- Trực tiếp theo dõi sự nghiệp Văn hóa, Thể thao, Du lịch và Gia đình các huyện: Yên Dũng, Lạng Giang, Lục Nam.
ĐT: 0204.3859.300 – 0912.164.106
Email: bacnt_svhttdl@bacgiang.gov.vn
II. CÁC PHÒNG BAN CHUYÊN MÔN
1. Văn phòng Sở
- Chánh Văn phòng: Nguyễn Xuân Thủy
ĐT: 0204.33555801 - 0942917389
Email: thuynx_svhttdl@bacgiang.gov.vn
- Phó trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Hưng
ĐT: 0904245303
Email: hungnn_svhttdl@bacgiang.gov.vn
- Phó Chánh Văn phòng: Trần Thanh Cảnh 
ĐT: 02043.525.500 - 0913.281.068
Email: canhtt_svhttdl@bacgiang.gov.vn
2. Phòng Kế hoạch - Tài chính
- Trưởng phòng: Nguyễn Trọng An
ĐT: 02043.555.802 - 0972.980.468
Email: annt_svhttdl@bacgiang.gov.vn
- Phó trưởng phòng: Vũ Hồ Quang
ĐT: 02043541036 - 0946.046.829
Email: quangvh_svhttdl@bacgiang.gov.vn
- Phó trưởng phòng: Nguyễn Thị Minh Hường
ĐT: 02043856632- 0914268987
Email: huongntm_svhttdl@bacgiang.gov.vn
4. Thanh tra Sở
- Chánh Thanh tra:
ĐT: 02043. 554472
Email: phongtm_svhttdl@bacgiang.gov.vn
- P. Chánh Thanh tra: Trần Anh Tuấn
ĐT: 02043.857.468
Email: tuanta_svhttdl@bacgiang.gov.vn
5. Phòng Quản lý Văn hoá
- Trưởng phòng: Hoàng Liên Sơn
ĐT: 0982883539
Email: sonhl_svhttdl@bacgiang.gov.vn
- Phó trưởng phòng: Lê Thị Hoa 
ĐT: 0204. 3 555 752
Email: hoalt_svhttdl@bacgiang.gov.vn
6. Phòng Quản lý Di sản Văn hóa
- Trưởng phòng: Nguyễn Hữu Phương
ĐT: 02043. 563.999 - 0982.259.276
Email: phuongnh_svhttdl@mail.bacgiang.gov.vn
7. Phòng Quản lý Thể dục Thể thao
- Trưởng phòng: Nguyễn Văn Oánh
ĐT: 02043.554.470 - 0917.324.969
Email: oanhnv_svhttdl@bacgiang.gov.vn
- Phó trưởng phòng: Nguyễn Mạnh Tuấn
ĐT: 0915582777
Email: tuannm_svhttdl@bacgiang.gov.vn
8. Quản lý Du lịch
- Trưởng phòng: Nguyễn Văn Ngọc
ĐT: 02043.525.155 - 0912.562.289
Email: ngocnv_svhttdl@bacgiang.gov.vn
- Phó trưởng phòng: Nguyễn Trường Sinh
ĐT: 0204.3525665
Email: sinhnt_svhttdl@bacgiang.gov.vn
9. Phòng Xây dựng Nếp sống Văn hóa và Gia đình
- Trưởng phòng: Hà Ngọc Luyện
ĐT: 02043.856.642 
Email: luyenhn_svhttdl@bacgiang.gov.vn
- Phó trưởng phòng: Tạ Thu Hương
ĐT: 02043.554.961 - 0982541697
- Phó trưởng phòng: Lê Thị Thanh Thủy 
ĐT: 02043. 856643
Email: thuytt_svhttdl@bacgiang.gov.vn
III. ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC
1. Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Trụ sở: Phờng Xương Giang, thành phố Bắc Giang
ĐT: 0204. 3854. 620
Email: truongtcvhttdl_vt@bacgiang.gov.vn
- Hiệu trưởng: Trần Mai Phong
ĐT: 0912346558
- Phó Hiệu trưởng: Phan Đình Oánh
ĐT: 02043.522707 – 0912.170.631
Email: oanhpd_ttc_svhttdl@mail.bacgiang.gov.vn
- Phó Hiệu trưởng: Trần Trang Nhung
ĐT: 0982201106
Email: nhungtt_ttc_svhttdl@mail.bacgiang.gov.vn
*Lịch sử phát triển của đơn vị:
Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang tiền thân là Trường Văn hóa Nghệ thuật Hà Bắc, được thành lập theo Quyết định số 689/TCDC ngày 27/5/1966 của UBHC tỉnh Hà Bắc.
Ngày 4/6/1979, UBND tỉnh Hà Bắc có Quyết định số 334/QĐ – UB nâng Trường Sơ cấp Văn hóa Nghệ thuật lên thành Trường Trung học Văn hóa Thông tin Hà Bắc trực thuộc Sở Văn hóa Thông tin Hà Bắc.
Ngày 20/1/1997, UBND tỉnh Bắc Giang ra Quyết định số 53/UBND thành lập Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Bắc Giang.
Ngày 18/2/2008, UBND tỉnh Bắc Giang ra Quyết định số 84/QĐ – UBND về việc thành lập Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.
* Cơ cấu tổ chức bộ máy:
- Ban Giám hiệu gồm: 01 Hiệu trưởng và 03 Phó Hiệu trưởng.
- Phòng chức năng: 2 phòng
+ Phòng Tổ chức – Hành chính – Tổng hợp
+ Phòng Kế hoạch – Đào tạo
- Khoa chuyên môn: 4 khoa
+ Khoa Âm nhạc và Sân khấu
+ Khoa Mỹ thuật
+ Khoa Lý luận cơ sở, Nghiệp vụ văn hóa và du lịch
+ Khoa Thể dục Thể thao.
* Chức năng nhiệm vụ:
- Đào tạo năng khiếu nghệ thuật bổ sung cho các đơn vị nghệ thuật trong tỉnh.
- Đào tạo cán bộ làm công tác văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và nghiệp vụ du lịch bậc Trung cấp cho các đơn vị, địa phương trong tỉnh.
- Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm nghệ thuật và quản lý văn hóa, thông tin tuyên truyền nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng thực hành, quản lý văn hóa.
- Liên kết với các Trường Đại học, Cao đẳng khối văn hóa nghệ thuật mở các lớp đào tạo cán bộ văn hóa ngệ thuật, thể dục thể thao và du lịch ở các bậc trên Trung cấp.
- Tổ chức nghiên cứu khoa học, thục hành và sáng tạo nghệ thuật.
* Một số thành tích đạt được:
Từ khi nâng cấp thành Trường Trung cấp, đến nay, đã có trên 3000 học sinh tốt nghiệp hệ Trung cấp chính quy, liên kết đào tạo được 400 cán bộ văn hóa và giáo viên nhạc họa có trình độ Đại học; bồi dưỡng hơn 1.500 lượt cán bộ văn hóa cung cấp cho ngành và các cở sở địa phương. Các học sinh ra trường cơ bản đáp ứng được yêu cầu ở các vị trí công tác, nhiều người đã phấn đấu trở thành những cán bộ chủ chốt của ngành văn hóa, các địa phương trong tỉnh. Nhiều học sinh của trường trở thành những nghệ sĩ ưu tú, tiêu biểu như: Thúy Cải, Quý Tráng, Thúy Hường, Trần Thông, Trần Tựa, Lệ Thanh, Quang Minh...hay những họa sĩ có tên tuổi như: Lưu Quang Lâm, Văn Tơn, Nguyễn Văn Triền...
Với những thành tích đạt được, trong những năm gần đây, Nhà trường được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Bộ Giáo dục Đào tạo; UBND tỉnh tặng nhiều Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc. Năm 2006, Trường được Thủ tướng Chính phủ tằng Bằng khen; năm 2011, được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba.

************************
2. Bảo tàng tỉnh Bắc Giang
Trụ sở: Số 6, đường Nguyễn Văn Cừ , TP Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
ĐT: 02043.854964
Email: baotang_vt@bacgiang.gov.vn
- Giám đốc: Đỗ Tuấn Khoa
ĐT: 0913.257.783
Email: khoadt_btt_svhttdl@bacgiang.gov.vn
- Phó Giám đốc: Phùng Thị Mai Anh:
ĐT: 02043.541.718 – 0985.997.897.
Email: anhptm_btt_svhttdl@mail.bacgiang.gov.vn
- Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thanh Huyền
ĐT: 02043.824.663 – 0982.570.869.
Email: huyenntt_btt_svhttdl@mail.bacgiang.gov.vn
* Lịch sử phát triển của đơn vị:
- Quá trình thành lập và phát triển: Bảo tàng tỉnh tiền thân là Bảo tàng Hà Bắc được thành lập theo Quyết định số 376/UB ngày 26 tháng 5 năm 1988 của Uỷ ban Nhân dân tỉnh Hà Bắc trên cơ sở phòng Bảo tồn - Bảo tàng thuộc Sở Văn hoá - Thông tin được hình thành từ năm 1963. Tháng 01 năm 1997, thực hiện việc chia tách tỉnh Hà Bắc thành hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh, Bảo tàng tỉnh Bắc Giang được thành lập tại quyết định số 53/UB ngày 20 tháng 01 năm 1997 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang. Tính đến tháng 12 năm 2009, Bảo tàng tỉnh Bắc Giang đã thành lập và hoạt động được 36 năm.
* Cơ cấu tổ chức bộ máy:
Bảo tàng tỉnh Bắc Giang trước đây chỉ có từ 8 đến 10 viên chức, trình độ chuyên môn có 52% là đại học, từ năm 2005 đến nay có 24-28 cán bộ viên chức và người lao động; Về trình độ chuyên môn có: 01 tiến sĩ, 01 thạc sĩ, 24 đại học, về trình độ lý luận chính trị: có 01 cao cấp, 04 trung cấp.
Cơ cấu tổ chức bộ máy trước đây là 1 phòng Bảo tồn-Bảo tàng có 11 đến 12 người, có 1 trưởng phòng và 1 phó trưởng phòng. Năm 2000 đơn vị được xếp hạng ba, năm 2006 đến nay được xếp hạng hai theo quy định của Bộ VHTT và UBND tỉnh Bắc Giang. Từ năm 1997 tái lập tỉnh, năm 2000 đến nay đơn vị được phiên chế thành 04 phòng trực thuộc, gồm: Phòng Hành chính Quản trị, phòng Nghiệp vụ Bảo tàng, phòng Nghiệp vụ Bảo tồn Văn hóa, phòng Kiểm kê Bảo quản.
Lãnh đạo đơn vị gồm có: Giám đốc và 03 Phó Giám đốc.
- Các tổ chức chính trị - xã hội gồm: chi bộ đảng (14 đảng viên); Công đoàn bộ phận, Chi đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
* Chức năng, nhiệm vụ:
Bảo tàng tỉnh Bắc Giang có chức năng, nhiệm vụ:
- Sưu tầm hiện vật, có giá trị lịch sử văn hóa liên quan đến vùng đất con người của tỉnh Bắc Giang; Đăng ký, kiểm kê, bảo quản, xây dựng hồ sơ khoa học cho tài liệu hiện vật trong Bảo tàng. Thẩm định, bảo quản hiện vật và thu nhận, tiếp nhận di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia do thăm dò, khai quật hoặc do tổ chức, cá nhân phát hiện giao nộp để bảo quản và lưu giữ; xác định giá trị các di sản văn hóa.
- Trưng bày, giới thiệu các hiện bảo tàng để quảng bá về vùng đất con người Bắc Giang qua các thời kỳ lịch sử;
- Điều tra, phát hiện, bảo tồn các giá trị của di sản văn hóa phi vật thể ở địa phương;
- Nghiên cứu, xây dựng các kế hoạch, dự án, đề án công tác ngắn hạn, dài hạn về các mặt hoạt động thuộc lĩnh vực bảo tàng phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng, tổ chức thực hiện các kế hoạch, dự án, đề án công tác khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Tạo điều kiện và phục vụ các đối tượng được phép khai thác sử dụng các tài liệu của Bảo tàng hoặc có liên quan đến Bảo tàng do Bảo tàng hiện đang lưu giữ; đồng thời Bảo tàng Bắc Giang có trách nhiệm phối hợp giúp đỡ và hướng dẫn nghiệp vụ cho các bảo tàng cơ sở.
* Một số danh hiệu thi đua- khen thưởng:
- Chi bộ nhiều năm liên tục đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.
- Năm 2005:Bộ trưởng Bộ Văn hóa-Thông tin tặng Cờ thi đua xuất sắc tiêu biểu chuyên ngành di sản văn hóa, QĐ
- Năm 2009: Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng cờ thi đua xuất sắc tiêu biểu, QĐ số 129/QĐ-BVHTTDL ngày 12/01/2010.
- Năm 2010, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua xuất sắc ngành Di sản văn hóa.
- Năm 2003:Chủ tịch nước tặng Huân chương lao động hạng Ba (Quyết định số 185/QĐ-CTN ngày 18/5/2003).
- Năm 2009: Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen Quyết định số: 1991/QĐ-TTg, ngày 30/11/2009.
- Năm 2004: Bằng khen của UBND tỉnh Bắc Giang, Quyết định số 2202/QĐ-CT ngày 30/12/2004.
- Năm 2006:UBND tỉnh tặng Bằng khen,Quyết định số 83/UBND ngày 19/1/2007.
- Năm 2007:Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Bằng khen, Quyết định số 156/QĐ-BVHTTDL ngày 15/01/2008.
- Năm 2010 được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì

********************************
3. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT
Trụ sở: Số 1 đường Đàm Thuận Huy, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang
ĐT: 02043.554864
- Giám đốc : Bùi Ngọc Anh 
ĐT: 0913031329
- Phó Giám đốc: Chu Việt Bắc
- Phó Giám đốc: Giáp Văn Định
ĐT:
Email: dinhgv_tthl_svhttdl@mail.bacgiang.gov.vn
- Phó Giám đốc: Nguyễn Viết Chung
- ĐT: 0912.003.948
Email: chungnv_tthl_svhttdl@mail.bacgiang.gov.v
- Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Hoa
- ĐT: 0983396548
Email: hoant_tthl_svhttdl@mail.bacgiang.gov.vn
* Lịch sử phát triển của đơn vị:
Ngày 27/8/1988, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Bắc ký Quyết định số 11/QĐ - UBND thành lập Trung tâm Thể dục Thể thao trực thuộc Sở Thể dục Thể thao. Khi mới thành lập, Trung tâm chỉ có 8 cán bộ, viên chức, trong đó có 3 Huấn luyện viên và 12 học sinh năng khiếu môn vật.
Ngày 18/8/2008, UBND tỉnh Bắc Giang ra Quyết định số 81/QĐ – UBND về việc thành lập Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Bắc Giang trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên cơ sở Trung tâm Thể dục Thể thao trực thuộc Sở Thể dục Thể thao cũ. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao được phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước theo Quyết định số 208/2010/QĐ – UBND ngày 30/11/2010 của UBND tỉnh Bắc Giang.
* Cơ cấu tổ chức bộ máy:
Tổng số cán bộ, viên chức hiện nay của Trung tâm là 55, trong đó có 30 biên chế và 25 hợp đồng.
Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ 1, Đại học 32, Cao đẳng 5, Trung cấp 4, học nghề 1, chưa qua đào tạo 12.
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp 2, Trung cấp 2.
Lãnh đạo Trung tâm: 01 Giám đốc và 04 Phó Giám đốc
Trung tâm có 2 Phòng và 3 Ban:
- Phòng Hành chính – Tổ chức – Tổng hợp
- Phòng Huấn luyện – Thi đấu
- Ban quản lý Nhà tập luyện và Thi đấu
- Ban quản lý Sân vận động
- Ban quản lý khu Nội trú vận động viên
* Chức năng, nhiệm vụ:
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, có chức năng tổ chức thực hiện kế hoạch do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao về huấn luyện, thi đấu đối với vận động viên thể thao thành tích cao, tỏ chức thi đấu các giải thể thao của tỉnh, Quốc gia, khu vực và Quốc tế theo kế hoạch của Sở và cấp có thẩm quyền.
* Một số danh hiệu thi đua – khen thưởng:
Hàng năm, Trung tâm được giao đào tạo từ 100 – 150 vận động viên ở 8 bộ môn gồm: Cờ vua, cầu lông, đá cầu, điền kinh, cử tạ, cầu mây, vật, võ thuộc 3 tuyến: Đội tuyển năng khiếu, đội tuyển trẻ và đội tuyển vô địch; tổ chức tập huấn và tham gia thi đấu từ 30 – 40 giải thi đấu thể thao trong nước và Quốc tế, giành 80 – 100 Huy chương các loại, có từ 40 – 50 vận động viên được phong đẳng cấp Quốc gia; cung cấp cho đội tuyển Quốc gia và đội tuyển trẻ Quốc gia từ 10 – 15 vận động viên ở các môn như: Cầu lông, điền kinh, cầu mây, cờ vua, đá cầu, vật.
- Các hình thức khen thưởng đã được ghi nhận:
+ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2007
+ Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2010
+ Hơn 500 lượt Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích trong huấn luyện và thi đấu thể thao
**********************************
4. Nhà hát chèo
Trụ sở: P.Xương Giang, thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
ĐT: 02043. 854 946
Mail: nhahatcheo_vt@bacgiang.gov.vn
- Giám đốc:  Tạ Quang Lẫm 
ĐT: 0912.410.059
- Phó Giám đốc: Phạm Hoàng Thăng
ĐT: 0982.166.960
Email: thangph_svhttdl@mail.bacgiang.gov.vn
- Phó Giám đốc: Đặng Tiến Mạnh
ĐT: 0982.214 .112
Email:manhdt_nhc_svhttdl@mail.bacgiang.gov.vn

* Lịch sử phát triển của đơn vị:
Nhà hát Chèo Bắc Giang tiền thân là Đoàn Nghệ thuật Chèo Sông Thương tỉnh Bắc Giang được UBND tỉnh Bắc Giang quyết định thành lập từ tháng 6/1959. Năm 1963, 2 tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh sáp nhập thành tỉnh Hà Bắc, Đoàn Nghệ thuật Chèo được đổi tên thành Đoàn Nghệ thuật Chèo Hà Bắc trên cơ sở sáp nhập hai Đoàn: Nghệ thuật Chèo Bắc Ninh và Nghệ thuật Chèo Bắc Giang.
Năm 1997, tỉnh Hà Bắc được Quốc hội quyết định chia tách thành hai tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh. Ngày 06/3/1997, UBND tỉnh Bắc Giang đã có Quyết định tái lập Đoàn Nghệ thuật Chèo Bắc Giang trên cơ sở giữ nguyên Đoàn Nghệ thuật Chèo Hà Bắc cũ.
Năm 2008, sau khi thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh đã có Quyết định số 80/QĐ-UBND ngày 18/8/2008 thành lập Đoàn Nghệ thuật Chèo, Ca múa nhạc Bắc Giang.
Năm 2010, UBND tỉnh Bắc Giang có Quyết định số 78/QĐ-UBND ngày 30/7/2010 về việc nâng cấp Đoàn nghệ thuật Chèo, Ca múa nhạc Bắc Giang thành Nhà hát Chèo Bắc Giang và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức, biên chế của Nhà hát Chèo Bắc Giang.
*Cơ cấu tổ chức:
-Lãnh đạo Nhà hát: 01 Phó Giám đốc phụ trách và 02 Phó Giám đốc.
-Các bộ phận trực thuộc:
- Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ gồm 02 phòng:
+ Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp
+ Phòng Nghệ thuật và Tổ chức biểu diễn
- Các Đoàn nghệ thuật, gồm:
+ Đoàn Nghệ thuật Chèo
+ Đoàn Ca múa nhạc.
- Biên chế: Do UBND tỉnh giao: 50 chỉ tiêu, ngoài ra được hợp đồng 10 chỉ tiêu đặc thù.
* Chức năng, nhiệm vụ:
- Nhà hát Chèo Bắc Giang là đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, công lập, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật; là đơn vị sự nghiệp có thu một phần trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang.
- Nhà hát Chèo Bắc Giang có chức năng tổ chức các hoạt động biểu diễn nghệ thuật Chèo, nghệ thuật ca múa nhạc đáp ứng nhu cầu phục vụ nhiệm vụ chính trị và nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của mọi tầng lớp nhân dân trong và ngoài tỉnh; khai thác, bảo tồn và phát triển nghệ thuật Chèo truyền thống và các loại hình nghệ thuật ca, múa nhạc dân gian của các địa phương trong và ngoài tỉnh.
- Xây dựng chương trình kịch mục của loại hình nghệ thuật Chèo, chương trình ca, múa, nhạc dân gian có nội dung tư tưởng thấm nhuần tính nhân văn sâu sắc, tính nghệ thuật cao; tổ chức biểu diễn phục vụ nhân dân trong và ngoài tỉnh;
- Khôi phục bảo tồn và truyền bá sâu rộng nghệ thuật Chèo truyền thống, Quan họ và Dân ca các dân tộc; đồng thời thử nghiệm những sáng tác mới, phong cách biểu diễn mới của nghệ thuật Chèo và ca múa nhạc dân gian;
- Đào tạo, bồi dưỡng và nâng cao nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ diễn viên, nhạc công và những thành viên nghệ thuật khác của Nhà hát; tham gia đào tạo hạt nhân cho các đội văn nghệ không chuyên trên địa bàn tỉnh;
- Mở rộng mối quan hệ giao lưu, học tập với các đoàn nghệ thuật, các Nhà hát Trung ương và các địa phương tỉnh bạn;
- Tuyển chọn, hợp đồng tạo nguồn ngắn hạn, dài hạn đối với diễn viên, nhạc công có khả năng chuyên môn để bổ sung, đáp ứng nhu cầu phát triển sự nghiệp nghệ thuật của Nhà hát;
- Tổ chức tập huấn nâng cao nghiệp vụ chuyên môn hàng năm cho các chuyên ngành: Chèo, ca múa nhạc và tham gia Hội diễn, Liên hoan nghệ thuật chuyên nghiệp toàn quốc, khu vực theo kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và quyết định của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang;
- Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác thu sự nghiệp, các nguồn thu khác theo đúng các quy định hiện hành, nhằm tăng thu ngân sách Nhà nước, nâng cao đời sống cho cán bộ, viên chức; quản lý hồ sơ, tài liệu, tài sản, sử dụng ngân sách được cấp theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện các nhiệm vụ chính trị khác do UBND tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao.
* Một số danh hiệu thi đua khen thưởng:
- Được Nhà nước phong tặng 6 nghệ sĩ Ưu tú.
- Được tặng thưởng 02 Huân chương lao động: Hạng Nhì và hạng Ba.
- 02 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
- Hơn 30 Bằng khen, Cờ thi đua xuất sắc của Bộ VHTTDL, UBND tỉnh và các Bộ, Ngành khác.
- Gần 30 Huy chương vàng, Huy chương bạc của tập thể và cá nhân các nghệ sỹ tại các kỳ Hội diễn, Liên hoan sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc.
- 10 năm liền từ 2001 đến nay, đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan văn hóa cấp tỉnh và thành phố.
************************
5. Thư viện tỉnh Bắc Giang
Trụ sở: Đường Ngô Gia Tự, phường Trần Phú, thành phố Bắc Giang
Mail: thuvientinh_vt@bacgiang.gov.vn
- Giám đốc: Nguyễn Đắc Hồng 
ĐT: 02043.522.828 – 0948298288
Email: hongnd_tvt_svhttdl@mail.bacgiang.gov.vn
- Phó Giám đốc: Hoàng Nam Tuy
ĐT: 02043.521.779 - 0982323399
Email: tuyhn_svhttdl@bacgiang.gov.vn
- Phó Giám đốc: Vũ Trí Tĩnh
Điện thoại: 02043.511.011 -0913818016
Email: tinhvt_tvt_svhttdl@bacgiang.gov.vn
* Lịch sử phát triển của đơn vị:
Thư viện tỉnh Bắc Giang được thành lập năm 1956, năm 1963 được sáp nhập cùng Thư viện tỉnh Bắc Ninh thành Thư viện tỉnh Hà Bắc. Năm 1997, sau khi tái lập tỉnh Bắc Giang, Thư viện tỉnh Bắc Giang được tái lập, trên cơ sở chia tách Thư viện tỉnh Hà Bắc.
* Cơ cấu tổ chức bộ máy:
- Lãnh đạo: 01 Quyền Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.
- Các phòng chức năng:
+ Phòng Hành chính quản trị
+ Phòng Địa chí thông tin – Thư mục
+ Phòng Nghiệp vụ
+ Phòng Phục vụ người đọc.
- Thư viện tỉnh Bắc Giang có 20 biên chế và 3 hợp đồng. Về trình độ chuyên môn, có 4 Thạc sĩ, 16 Đại học; về trình độ lý luận chính trị, có 1 Cao cấp, 15 Trung cấp.
* Chức năng, nhiệm vụ:
- Bổ sung, bảo quản và sử lý nghiệp vụ vốn tài liệu (sách, báo, tài liệu về địa phương...)
- Đáp ứng nhu cầu và tạo điều kiện thuận lợi cho người đọc sử dụng vốn tài liệu của thư viện.
- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, giới thiệu vốn tài liệu của thư viện và biên soạn các ấn phẩm thông tin thư mục, thông tin khoa học.
- Nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ thông tin vào công tác thư viện, từng bước hiện đại hóa thư viện.
- Tham gia xây dựng Thư viện cấp huyện và cơ sở, hướng dẫn, tư vấn, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho người làm công tác thư viện trên địa bàn tỉnh.
- Kiểm tra các kế hoạch hoạt động ngắn hạn, dài hạn của Thư viện cấp huyện; công tác phục vụ người đọc, xây dựng, quản lý, sử dụng vốn tài liệu của thư viện; tài liệu luân chuyển...Tuyên truyền giới thiệu sách, báo và công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động của Thư viện cấp huyện.
* Một số danh hiệu thi đua – khen thưởng:
- Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng ba (giai đoạn 2005 – 2009)
- Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2005
- Bộ Văn hóa – Thông tin tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2004
- Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2009...
******************************
6. Trung Tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch Bắc Giang
Trụ sở: Trụ sở các đơn vị sư nghệp, đường Quách Nhẫn, phường Ngô Quyền, Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang
Mail: trungtamttxtdl_vt@bacgiang.gov.vn
ĐT: 02043. 542 000
- Giám đốc: Lưu Xuân San
ĐT: 0912156256
Email: sanlx_tttt_svhttdl@bacgiang.gov.vn
- Phó giám đốc: Thân Văn Hiếu
ĐT: 0912650255
Email: hieutv_tttt_svhttdl@bacgiang.gov.vn
* Lịch sử phát triển của đơn vị:
- Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch Bắc Giang được thành lập theo Quyết định số 39/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, ngày 29 tháng 5 năm 2009.
- Trung tâm là đơn vị sự nghiệp (có thu một phần) trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.
* Cơ cấu tổ chức bộ máy:
- Giám đốc: Lưu Xuân San
- Phó giám đốc: Thân Văn Hiếu
- Trưởng phòng Xúc tiến và Tư vấn du lịch : Nguyễn Văn Dương
- Phòng Xúc tiến và Tư vấn du lịch : Lê Đức Cương, Nguyễn Thị Thoa, Nguyễn Thị Thúy.
- Trưởng phòng Hành chính tổng hợp : Trần Hải Yến
- Kế Toán : Nguyễn Thị Hường
- Văn Thư : Hà Thị Bộ
*Chức năng nhiệm vụ của đơn vị:
- Trung tâm có chức năng tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chiến lược xúc tiến, quảng bá du lịch đã được Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phê duyệt; hướng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch trong công tác tuyên truyền quảng bá về du lịch ở trong và ngoài nước; triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển du lịch của tỉnh; đồng thời tiếp nhận và quản lý các nguồn kinh phí từ các tổ chức trong nước và quốc tế hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án về thông tin xúc tiến du lịch trên địa bàn tỉnh;
- Chủ trì thực hiện các chương trình xúc tiến du lịch của tỉnh;
- Phối hợp xây dựng phim du lịch, chuyên trang, chuyên mục du lịch trên các Báo, Đài Phát thanh-Truyền hình của tỉnh và Trung ương theo kế hoạch được phê duyệt; tổ chức xây dựng, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền quảng bá du lịch; biên tập, phát hành bản tin du lịch của ngành;
- Cung cấp dịch vụ tư vấn cho các doanh nghiệp về thông tin thị trường và sản phẩm du lịch; lập các dự án đầu tư du lịch ở tỉnh Bắc Giang; tư vấn và tổ chức cho các doanh nghiệp du lịch Bắc Giang đi khảo sát nghiên cứu thị trường; tư vấn trong việc đặt chi nhánh, đại diện du lịch ở trong nước và quốc tế; làm đầu mối các chương trình hợp tác về du lịch;
- Tổ chức các lớp tập huấn về tuyên truyền, quảng bá, tiếp thị du lịch. Hướng dẫn ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào lĩnh vực du lịch ở địa phương;
- Nghiên cứu, thí điểm, xây dựng các sản phẩm du lịch;
- Xúc tiến kêu gọi đầu tư phát triển du lịch;
- Quản lý tổ chức nhân sự, tài chính, tài sản của Trung tâm theo quy định của Pháp luật;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao.
* Một số thành tích của đơn vị:
Năm 2009, 2010:
- Nhận Giấy khen của Giám đốc Sở VHTT&DL
Năm 2011:
- Nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang
“Đã có thành tích hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ năm 2011”
- Nhận Giấy khen của Sở VHTT&DL tặng Phòng Xúc tiến và Tư vấn Du lịch
- Nhận Bằng khen của Bộ VHTT&DL
“Đã có thành tích Xuất sắc trong xây dựng và tổ chức hoạt động VHTT&DL tại địa phương năm 2011”.
Năm 2012:
- Nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VHTTDL
Năm 2013:
- Nhận Bằng khen của UBND tỉnh
Năm 2014:
- Nhận Bằng khen của UBND tỉnh
Năm 2015:
- Nhận Bằng khen của UBND tỉnh
**************************
7. Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh
Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Lưu- Thành phố Bắc Giang- Tỉnh Bắc Giang
ĐT: 0204 3 854 421
Mail: trungtamvhda_vt@bacgiang.gov.vn
- Giám đốc: Nguyễn Quách Hải
ĐT: 02043.823.088 - 0913023599
Email:Hainq_svhttdl@mail.bacgiang.gov.vn
- Phó Giám đốc: Vũ Minh Hướng
- Phó Giám đốc: Nguyễn Thị Thu Nga
ĐT: 02043.540.540 - 0972.290.868
Email: ngant_ttvhda_svhttdl@mail.bacgiang.gov.vn
- Phó Giám đốc: Giáp Văn Cường
ĐT: 0984390386
Email: cuonggv_ttvhda_svhttdl@mailbacgiang.gov.vn
* Cơ cấu tổ chức bộ máy:
Tổ chức biên chế Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh Bắc Giang gồm:
- 01 Ban giám đốc, 04 phòng chức năng, 01 đội Tuyên truyền lưu động với tổng số 28 CBCNV và 09 hợp đồng lao động ( 18 nam, 19 nữ ) có Địa chỉ Đường Nguyễn Thị Lưu- Thành phố Bắc Giang- Tỉnh Bắc Giang
* Chức năng nhiệm vụ:
- Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh là một đơn vị sự nghiệp của Sở VHTT&DL Bắc Giang. Từ năm 1991 đến nay, chịu trách nhiệm chỉ đạo 4 mảng hoạt động văn hoá lớn của ngành gồm:
+ Chỉ đạo tuyên truyền -thông tin cổ động toàn tỉnh.
+ Chỉ đạo phong trào văn nghệ quần chúng cơ sở.
+ Chỉ đạo hệ thống thiết chế nhà văn hoá thông tin các cấp.
+ Chỉ đạo phong trào TD ĐKXD ĐSVH.
Ngoài ra Trung tâm còn tổ chức các hoạt động tại chỗ để phục vụ nhân dân thành phố Bắc Giang.
- Nghiên cứu, thể hiện các mẫu hình, phương pháp và hình thức hoạt động văn hoá tuyên truyền cơ sở, chỉ đạo hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho các Trung tâm VHTT-TT các huyện, thành phố, nhà văn hoá, phong trào văn nghệ quần chúng, công tác tuyên truyền cổ động, triển lãm trên địa bàn toàn tỉnh.
- Tổ chức hoạt động văn hoá tổng hợp phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội. Tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, giải trí, sáng tạo văn hoá, nghệ thuật và thu nhận thông tin của quần chúng nhân dân.
* Tóm tắt những thành tích nổi bật:
+ Năm 2002, được Thủ tướng Chính Phủ tặng Bằng Khen.
+ Năm 2007, Bộ VHTT đã 5 lần trao tặng Bằng khen cho Trung tâm Văn hoá tỉnh Bắc Giang trong các đợt tham gia: Hội chợ xuân Đông Bắc tại thành phố Thái Nguyên; Liên hoan văn hoá người Hoa tại thành phố Hồ Chí Minh; Liên hoan thông tin toàn quốc tại 2 tỉnh Bắc Kạn và thành phố Thái Nguyên; Liên hoan Hát then, đàn tính tại Cao Bằng(với 2 giải A và 1 giải khuyến khích); Liên hoan đàn và hát dân ca “Giai điệu Quê hương” tại thành phố Huế (với 3 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc, 2 Giấy khen).
-Bộ VHTTDL tặng Bằng khen tham gia Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VI.
-UBND tỉnh Bắc Giang tặng Bằng khen tham gia Ngày hội Văn hoá, Thể thao và Du lịch các dân tộc vùng Đông Bắc lần thứ VI.
-Bộ VHTT&DL tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2008.
-Bộ VHTTDL tặng Bằng khen về công tác tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh (1959 - 2009)
- Bộ VHTTDL tặng Bằng khen tham gia tổ chức Ngày hội Văn hoá các dân tộc Việt Nam năm 2009 tại Làng Văn hoá Du lịch các dân tộc Việt Nam.
- Bộ VHTTDL tặng Bằng khen tham gia Triển lãm 40 năm ngành VHTTDL thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Bộ VHTTDL tặng Bằng khen tham gia tuyên truyền các hoạt động văn hoá chào mừng thành công Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam và tuần Văn hoá Du lịch Thái Nguyên do Bộ VHTT&DL tổ chức năm 2010
- Bộ VHTT&DL tặng Bằng khen tham gia tuyên truyền lưu động tại tỉnh Tuyên Quang chào mừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội;
- Năm 2011 -Bộ VHTT&DL tặng cờ thi đua xuất sắc năm 2011.

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

350 x 250

Sự kiện văn hóa

Thông tin du lịch Bắc Giang