Thông tin du lịch Bắc Giang

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên mạng xã hội về phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Công tác Gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản đề nghị triển khai tăng cường tuyên truyền hoạt động trên. 
Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang- Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và Công tác Gia đình tỉnh đã tạo trang, nhóm facebook và đề nghị các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; công chức văn hóa - xã hội (đến cấp xã, phường) có sử dụng facebook tham gia trang, nhóm tại địa chỉ trang facebook: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa Bắc Giang. Và nhóm facebook: TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA. 
Đồng thời tích cực chia sẻ, cập nhật các hoạt động của cơ quan, đơn vị, địa phương; đưa tin, bài, hình ảnh về xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn hóa, xây dựng gia đình hạnh phúc; xây dựng nông thôn mới ở cơ sở.
 Hoạt động sẽ góp phần lan tỏa rộng rãi các hoạt động của phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và đẩy mạnh công tác tuyên truyền phong trào TDĐKXDĐSVH đến đông đảo cộng đồng dân cư./.
 Hà Bộ

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

360 x 600