Thông tin du lịch Bắc Giang

Nhiều hoạt động tuyên truyền về bầu cử

Sở Tư pháp tỉnh Bắc Giang đã triển khai kế hoạch tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Theo đó, toàn ngành chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan tuyên truyền, giới thiệu Hiến pháp năm 2013; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND…

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử. Đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, xuyên tạc, phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng sự kiện để kích động, gây rối. 

Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật cùng Văn phòng Sở chủ động tham mưu, biên soạn, phát hành hàng nghìn cuốn Hỏi - đáp pháp luật về bầu cử; nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và tờ gấp tuyên truyền pháp luật về bầu cử phát đến các cơ quan, đơn vị, địa phương, cán bộ và nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh. 

Hiện Sở Tư pháp đã xây dựng và đưa vào hoạt động chuyên mục “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026” trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp, Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh và Hệ thống thông tin pháp luật tỉnh Bắc Giang. Một số nội dung tuyên truyền như: Vai trò, ý nghĩa của sự kiện này; quy định giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội của cơ quan, đơn vị, tổ chức; hồ sơ ứng cử, thời gian, địa điểm nộp hồ sơ ứng cử; thủ tục giới thiệu người ứng cử HĐND…

Cùng đó, Sở tham mưu giúp Ủy ban bầu cử, Tiểu ban tuyên truyền tổ chức hội nghị trực tuyến tuyên truyền pháp luật về bầu cử ở ba cấp tỉnh, huyện, xã. Căn cứ vào tình hình thực tiễn để tổ chức hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động về cơ sở, nhất là ở vùng sâu, vùng xa để nhân dân trên địa bàn có điều kiện tiếp cận các thông tin về bầu cử…

Thông qua đó giúp cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; mọi cử tri nắm vững được quyền và nghĩa vụ của bản thân trong bầu cử, ứng cử; nắm vững tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND để lựa chọn những người đủ tiêu chuẩn, xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp. 

Theo Báo Bắc Giang 

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

360 x 600
Thông tin du lịch Bắc Giang