Thông tin du lịch Bắc Giang

Tăng cường tuyên truyền đảm bảo ATGT các tháng cuối năm

Nhằm tăng cường nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về TT ATGT của công chức,viên chức, người lao động, mới đây Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch Bắc Giang đã có kế hoạch số 112 ngày 9/11/2020 về tuyên truyền công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm 2020.

Theo đó, Giám đốc Sở VHTTDL Bắc Giang yêu cầu: Trưởng các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; Phòng VH&TT, Trung tâm VHTT&TT các huyện, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giao dục pháp luật TTATGT, đảm bảo phù hợp với cơ quan, đơn vị và tình hình thực tế tại địa phương. Thường xuyên phổ biến, quán triệt đội ngũ công chức, viên chức, người lao động; lực lượng học sinh, học viên, huấn luyện viên, vận động viên, nâng cao ý thức của mỗi cá nhân, tích cực nêu gương trong quá trình tham gia giao thông và thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền bảo đảm TTATGT.
Nội dung tuyên truyền tập trung vào việc quán triệt thực hiện nghiêm Chỉ thị, thông báo của Đảng, Chính phủ, các văn bản của Ban ATGT Quốc gia, UBND tỉnh Bắc Giang về công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông; tập trung cao thực hiện các giải pháp bảo đảm TTATGT trong dịp Lễ, Tết và mùa Lễ hội đầu Xuân 2021; Các văn bản, các cuộc vận động do các cơ quan, ban, ngành thuộc BCĐ ATGT tỉnh gắn với chủ đề Năm An toàn giao thông 2020.
Kế hoạch cũng giao các đơn vị căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình chủ động đổi mới phương pháp thông tin, tuyên truyền đảm bảo TTATGT bằng các hình thức: Trực quan; trên hệ thống truyền thanh tại cơ sở; tuyên truyền lưu động trên xe ô tô; sử dụng băng zôn, khẩu hiệu, triển lãm tranh ảnh, các hội thi, vận động sáng tác âm nhạc, phim ảnh về chủ đề an toàn giao thông. Lồng ghép công tác tuyên truyền bảo đảm TTATGT qua cuộc vận động: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Phối hợp tuyên truyền Bộ tiêu chí Văn hóa giao thông đến mọi tầng lớp nhân dân, để “Tiêu chí Văn hóa giao thông đường bộ” thực sự đi vào cuộc sống, góp phần tích cực vào công tác bảo đảm TTATGT đường bộ, hình thành nếp sống văn hóa giao thông trong nhân dân. Xử lý nghiêm các trường hợp CBCCVC vi phạm Luật Giao thông hoặc gây tai nạn cho người tham gia giao thông./. 
 Hà Yến

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

360 x 600
Thông tin du lịch Bắc Giang