Thông tin du lịch Bắc Giang

Xây dựng đề án “Bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2030”.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa ban hành Quyết định 1039/QĐ-BVHTTDL ngày 26 /3/2021về việc giao Vụ Văn hóa dân tộc chủ trì xây dựng Đề án “Bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch giai đoạn 2021-2030”. 
Lễ hội Thổ Hà, huyện Việt Yên , tỉnh Bắc Giang
Theo đó, vụ văn hoá dân tộc sẽ phối hợp cùng các đơn vị liên quan tổ chức khảo sát thực tế tại một số địa phương vùng dân tộc thiểu số làm cơ sở xây dựng các nội dung, nhiệm vụ của đề án, địa điểm dự kiến: Lào Cai, Hà Giang, Thanh Hóa, Nghệ An, Thừa Thiên Huế... Đồng thời mời các chuyên gia, các nhà nghiên cứu tham gia xây dựng các chuyên đề khoa học liên quan đến công tác bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.
Việc xây dựng Đề án nhằm đánh giá thực trạng công tác bảo tồn, phục dựng và phát huy giá trị dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; từng bước xây dựng hệ thống cơ chế chính sách cụ thể, tạo sự thống nhất về nhận thức và tổ chức thực hiện công tác bảo tồn văn hóa truyền thống nói chung và dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số nói riêng. Từ đó đề xuất các giải pháp khai thác, phát huy giá trị của các loại hình dân ca, dân vũ, dân nhạc của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch.Đề án được phê duyệt sẽ là một trong những nguồn lực để du lịch khai thác và phát triển. Đề án dự kiến hoàn thành vào tháng 11-2021./. 
 Hà Yến

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

360 x 600
Thông tin du lịch Bắc Giang