Thông tin du lịch Bắc Giang

Ban kiểm tra

Ban Kiểm tra do Đại hội tòan thể Hiệp hội trực tiếp bầu ra. Số lượng ủy viên Ban Kiểm tra do Đại hội quyết định. Ban Kiểm tra hoạt động theo điều lệ Hiệp hội và theo quy chế của Ban Kiểm tra.

- Ban Kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Chấp hành Hiệp hội.

- Trưởng Ban Kiểm tra xây dựng quy chế họat động cụ thể theo quy chế chung của Ban Kiểm tra mà Đại hội đã thông qua và chịu trách nhiệm trước Đại hội về mọi hoạt động của Ban Kiểm tra.

1/ Ông Hoàng Hữu Hương, TGĐ Cty TNHH Quảng Đông - Trưởng ban.

2/ Ông Phạm Văn Bình, GĐ DNTN Xuân Luận - P.Trưởng ban.

Hoạt động nổi bật

Liên hệ quảng cáo

350 x 250

Liên hệ quảng cáo

300 x 82

Sự kiện văn hóa

Thông tin du lịch Bắc Giang