Thông tin du lịch Bắc Giang

Đẩy mạnh khôi phục các hoạt động du lịch nội địa đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình mới

Trước thực tiễn tình hình phòng, chống dịch tại các địa phương, nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động kinh tế - xã hội được phát triển trở lại theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 19, mới đây Tổng cục Du lịch đã có văn bản đề nghị ngành du lịch các địa phương tiếp tục đẩy mạnh triển khai hiệu quả việc “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID - 19” trong hoạt động du lịch đặc biệt khôi phục các hoạt động du lịch nội địa đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình mới.

Đoàn khách tham quan Khu du lịch tâm linh Tây Yên Tử - Bắc Giang, Ảnh TTXTDL 
Theo đó, Tổng cục Du lịch đề nghị tới các sở quản lý du lịch địa phương cần tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ các quy định theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 08/11/2021 của Bộ Y tế và Hướng dẫn 3862/HD-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong hoạt động du lịch tại địa phương. Đặc biệt cần chủ động tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố triển khai các hoạt động du lịch nội địa phù hợp theo Kế hoạch số 3228/KH-BVHTTDL ngày 07/9/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về triển khai các chính sách kích cầu, phục hồi hoạt động du lịch, lữ hành.
 Bên cạnh đó, ngành du lịch các địa phương cần tiếp tục tăng cường hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở dịch vụ khôi phục các hoạt động du lịch nội địa đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt với tình hình mới. Chú ý thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ VHTTDL về công tác phòng, chống dịch COVID - 19 trong tình hình mới, đảm bảo hoạt động du lịch nội địa được triển khai an toàn, hiệu quả./. 
Hà Bộ

Liên hệ quảng cáo

470 x 88

Liên hệ quảng cáo

360 x 600
Thông tin du lịch Bắc Giang