Điều khoản điều kiện

Vui lòng đọc kỹ những điều khoản và điều kiện sau đây trước khi truy cập và sử dụng trang web của chúng tôi. Việc truy cập và sử dụng trang web này đồng nghĩa với sự chấp nhận và tuân thủ những điều khoản và điều kiện dưới đây. Nếu bạn không đồng ý với những điều khoản và điều kiện này, vui lòng không tiếp tục truy cập trang web.

  1. Quyền sở hữu trí tuệ:

Tất cả các tài liệu, thông tin, hình ảnh, biểu đồ, logo, biểu trưng, tên thương hiệu và nội dung khác trên trang web này thuộc quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc các bên sở hữu trí tuệ khác. Bạn không được sao chép, phân phối, tái sử dụng hoặc sửa đổi bất kỳ nội dung nào trên trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi hoặc chủ sở hữu trí tuệ tương ứng.

  1. Sử dụng hợp pháp:

Bạn cam kết sử dụng trang web chỉ cho các mục đích hợp pháp và tuân thủ tất cả các quy định pháp luật hiện hành. Bạn không được sử dụng trang web để phạm tội, gây hại cho người khác, xâm phạm quyền riêng tư, xúc phạm, vi phạm bản quyền hoặc gây rối trật tự công cộng.

  1. Trách nhiệm cá nhân:

Bạn chịu trách nhiệm duy nhất đối với hoạt động của mình trên trang web. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc bạn sử dụng trang web hoặc tin cậy vào thông tin trên trang web.

  1. Liên kết bên thứ ba:

Trang web của chúng tôi có thể chứa liên kết đến các trang web của bên thứ ba. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc chính sách của các trang web này. Việc sử dụng các liên kết bên thứ ba là trách nhiệm của bạn và nằm ngoài sự kiểm soát của chúng tôi.

  1. Thay đổi và chấm dứt:

Chúng tôi có quyền thay đổi hoặc chấm dứt trang web hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên trang web mà không cần thông báo trước. Chúng tôi cũng có quyền từ chối truy cập của bạn vào trang web hoặc dịch vụ mà không cần giải thích lý do.

  1. Bảo mật:

Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo bảo mật tuyệt đối của thông tin trên internet và không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát hoặc tiết lộ không đúng của thông tin cá nhân.

  1. Giới hạn trách nhiệm:

Trong phạm vi pháp luật cho phép, chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt hoặc hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng trang web, bao gồm cả mất mát dữ liệu hoặc lợi ích kinh tế bị gián đoạn.

  1. Luật áp dụng:

Những điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh bởi pháp luật hiện hành của quốc gia nơi trang web được truy cập. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật áp dụng.

Việc truy cập hoặc sử dụng trang web này đồng nghĩa với việc bạn đồng ý tuân thủ những điều khoản và điều kiện này.