Giới thiệu Hiệp hội Du lịch Bắc Giang

08 Tháng 9, 2014

Giới thiệu Hiệp hội Du lịch Bắc Giang
Hiệp hội Du lịch tỉnh Bắc Giang, tên giao dịch tiếng Anh là Tourism Association Of Bac Giang Province (TABAGIP) được thành lập theo Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 17/05/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.Trụ sở Hiệp hội: Lô T2, Đường Quách Nhẫn, TP Bắc Giang; EMail: hiephoidlbg@gmail.com.
Hiệp hội đã tiến hành Đại hội lần thứ I (ngày 20/07/2014) và tháng 8/2014 bản Điều lệ của Hiệp hội đã được UBND tỉnh phê duyệt. Hiệp hội Du lịch tỉnh Bắc Giang ra đời đánh dấu một bước phát triển quan trọng của Ngành du lịch Bắc Giang.
Hiệp hội Du lịch tỉnh Bắc Giang là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự nguyện của các tổ chức, doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế và cá nhân hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ du lịch.
Mục đích của Hiệp hội là liên kết, hợp tác, hỗ trợ giúp đỡ nhau nhằm đóng góp cho sự phát triển của ngành du lịch tỉnh Bắc Giang, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Hội viên, quyền lợi của khách hàng.
Hiệp hội có phạm vi hoạt động trong tỉnh Bắc Giang theo Điều lệ của Hiệp hội và theo pháp luật của Nhà nước. Hiệp hội chịu sự quản lý nhà nước của UBND tỉnh Bắc Giang và các cơ quan có liên quan, thực hiện theo quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động hội. 
 Nhiệm vụ của Hiệp hội 
- Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hiệp hội và điều lệ của Hiệp hội. Không được lợi dụng hoạt động của Hiệp hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
- Trước khi tổ chức đại hội nhiệm kỳ 30 ngày, Hiệp hội phải có văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh qua Sở Nội vụ. 
- Hỗ trợ tư vấn cho các tổ chức và hội viên của Hiệp hội; cung cấp thông tin về kinh tế, thị trường liên quan đến hoạt động du lịch để hội viên tổ chức kinh doanh đạt hiệu quả và phát triển bề vững. 
- Khi thay đổi Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký của Hiệp hội, thay đổi trụ sở, sửa đổi , bổ sung Điều lệ, Hiệp hội phải báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh qua Sở Nội vụ. 
- Hiệp hội tiến hành các hoạt động như trao đổi kinh nghiệm, phổ biến và ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến, hợp tác hỗ trợ giúp đỡ nhau về kinh tế - kỹ thuật trong hoạt động kinh doanh du lịch, đoàn kết tương trợ trong nội bộ Hiệp hội tạo ra sức mạnh tổng hợp thúc đấy phát triển ngành du lịch tỉnh Bắc Giang. 
- Hàng năm, Hiệp hội phải báo cáo tình hình tổ chức, hoạt động của Hiệp hội với Chủ tịch UBND tỉnh qua Sở Nội vụ và các cơ quan quản lý nhà nước về ngành lĩnh vực mà hội hoạt động, chậm nhất vào ngày 01/12 hàng năm. 
- Hiệp hội phải chấp hành sự hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 
- Lập và lưu giữ tại trụ sở Hiệp hội danh sách hội viên, chi hội, văn phòng đại diện và các đơn vị trực thuộc Hiệp hội, sổ sách, chứng từ về tài sản, tài chính của Hiệp hội và văn phòng địa diện, biên bản các cuộc họp giao ban lãnh đạo Hiệp hội.
- Tham gia tổ chức các hoạt động tuyên truyền, quảng bá và nâng cao uy tín, vị thế cho Hiệp hội và hội viên.
- Việc sử dụng kinh phí của Hiệp hội phải chấp hành quy định của pháp luật. 
 - Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hiệp hội và hội viên đồng thời ban hành quy tác đạo đức trong hoạt động kinh doanh của Hiệp hội. 
 Quyền hạn của Hiệp hội 
- Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ đã được phê duyệt. 
- Tuyên truyền mục đích của hội. 
- Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hiệp hội. 
- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Hiệp hội, hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của hội. 
- Tổ chức, hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hiệp hội; hòa giả tranh chấp nội bộ hội. 
- Phổ biến tập huấn kiến thức cho hội viện; cung cấp thông tin cần thiết cho hội viên theo quy định của pháp luật. 
- Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước. 
- Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hiệp hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước. Kiến nghị các vấn đề liên quan tới sự phát triển của Hiệp hội theo quy định của pháp luật. 
- Được gây quỹ Hiệp hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để trang trải về kinh phái hoạt động. 
- Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, các nhân theo quy định của pháp luật. 
(Trích từ Quyết định số 700/QĐ-UBND ngày 17/05/2013 và Quyết định số 1314/QĐ-UBND ngày 22/08/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang)