Ban chấp hành

08 Tháng 9, 2014

Ban chấp hành
Ban Chấp hành Hiệp hội là cơ quan lãnh đạo điều hành mọi hoạt động của Hiệp hội giữa 2 nhiệm kỳ Đại hội. Nhiệm kỳ của Ban Chấp hành theo nhiệm kỳ Đại hội. Số lượng ủy viên do Đại hội quyết định. Ban Chấp hành Hiệp hội họp thường kỳ 1 năm 2 lần.
- Ủy viên Ban Chấp hành phải là người có tâm huyết với Hiệp hội, trình độ và khả năng điều hành, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có sức khỏe để gánh vác nhiệm vụ được giao phó.
- Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội có thể được bầu lại hoặc bị miễn nhiệm trước thời hạn theo đề nghị của 2/3 tổng số ủy viên ban chấp hành hoặc có ít nhất trên 1/2 tổng số hội viên chính thức của Hiệp hội đề nghị.
Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chấp hành:
- Chỉ đạo, triển khai các nghị quyết, chương trình hoạt động nhiệm kỳ của Đại hội;
- Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và thông báo kết quả hoạt động của Ban Chấp hành Hiệp hội cho các tổ chức của Hiệp hội và hội viên;
- Quy định lệ phí gia nhập Hiệp hội, hội phí và các khỏan thu khác;
- Bầu cử và bãi miễn chức danh của Hiệp hội;
- Thông qua nội dung, chương trình nghị sự và tài liệu của Đại hội nhiệm kỳ và Hội nghị thường niên;
- Quyết định triệu tập Đại hội nhiệm kỳ hoạch Hội nghị thường niên;
- Xét kết nạp, xóa tên hội viên;
- Xét khen thưởng, kỷ luật hội viên, tổ chức thuộc Hiệp hội;
- Các quyết định của Ban Chấp hành Hiệp hội được lấy biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Chấp hành phải được quá 1/2 đại biểu chính thức có mặt tán thành.