QUY CHẾ LÀM VIỆC Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thư ký Hiệp hội Du lịch tỉnh Bắc Giang Nhiệm kỳ 2019 - 2024

08 Tháng 9, 2014

QUY CHẾ LÀM VIỆC Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thư ký Hiệp hội Du lịch tỉnh Bắc Giang Nhiệm kỳ 2019 - 2024
Chương I
BAN CHẤP HÀNH HIỆP HỘI
Điều I. Quyền hạn và trách nhiệm
Ban Chấp hành Hiệp hội là cơ quan lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của Hiệp hội giữa hai kỳ Đại hội, có quyền hạn và trách nhiệm sau đây:
1. Chỉ đạo, triển khai các biện pháp thực hiện Nghị quyết, Chương trình hoạt động Hiệp hội trong nhiệm kỳ.
2. Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm và thông báo kết quả hoạt động của BCH Hiệp hội cho hội viên.
3. Phê duyệt kế hoạch và quyết toán tài chính hàng năm.
4. Quyết định thành lập hoặc giải thể các ban chuyên môn, các Hội, Chi hội, đơn vị trực thuộc theo quy định của Điều lệ và pháp luật Nhà nước.
5. Quy định tổ chức, hoạt động của Văn phòng Hiệp hội, ban chuyên môn, các Hội, Chi hội và đơn vị trực thuộc của Hiệp hội.
6. Quy định các nguyên tắc, chế độ quản lý, sử dụng tài sản, tài chính của Hiệp hội; Quy định mức lệ phí, hội phí hằng năm và các khoản thu khác.
7. Tổ chức các hoạt động phục vụ lợi ích của Hiệp hội và Hội viên theo quyền và nghĩa vụ của Hội viên.
8. Bầu cử, phê duyệt, bãi miễn các chức danh lãnh đạo của Hiệp hội, gồm: Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và Trưởng, Phó các Chi hội, Ban chuyên môn. Phê huyệt, bãi miễn Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy viên BCH các Hội chuyên ngành trực thuộc.
9. Thông qua nội dung, chương trình, nhân sự, kinh phí hoạt động và tài liệu trình Đại hội, Hội nghị toàn thể hội viên.
10. Quyết định triệu tập Đại hội nhiệm kỳ hoặc Hội nghị toàn thể hội viên hàng năm.
11. Quyết định khen thưởng, kỷ luật đối với hội viên và các đơn vị trực thuộc Hiệp hội.
12. Xét kết nạp hoặc bãi miễn, xóa tên Hội viên.
Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ủy viên BCH
1. Tham gia đầy đủ các kỳ họp của BCH; nghiên cứu đóng góp, xây dựng các Nghị quyết, Quyết định của BCH; thường xuyên phản ánh những thông tin cần thiết liên quan đến hoạt động của BCH, Hiệp hội cho BTV vụ Hiệp hội; thực hiện các nhiệm vụ do BCH phân công; gương mẫu thực hiện các Nghị quyết của Hiệp hội, Nghị quyết của BCH, các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước.
2. Ủy viên BCH được quyền chất vấn và được BTV trả lời về những vấn đề liên quan đến hoạt động của Hiệp hội.
3. Các Ủy viên BCH có quyền xem xét, biểu quyết bổ nhiệm các chức danh của Hiệp hội và khen thưởng, kỷ luật của Hội viên theo quy định.
4. Ủy viên BCH được bầu làm lãnh đạo các Hội, Chi hội, Ban chuyên môn trực thuộc được phép “sử dụng con dấu” của BCH Hiệp hội Du lịch Bắc Giang trong công tác chỉ đạo, điều hành công việc của Hội, Chi hội theo Quy chế hoạt động của các Hội, Chi hội và các Ban chuyên môn.
5. Ủy viên BCH là lãnh đạo các Hội, Chi hội địa phương có trách nhiệm
a) Cùng tập thể lãnh đạo đơn vị tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hiệp hội, Nghị quyết BCH.
b) Phát hiện, đề xuất với BTV Hiệp hội những nhân tố mới và kinh nghiệm về tổ chức các hoạt động của các đơn vị.
c) Phản ánh kịp thời nguyện vọng và những vấn đề mà Hội viên quan tâm, đề xuất góp ý kiến những vấn đề cần thiết thông qua Hội nghị BCH.
d) Thực hiện công tác tổ chức, nhân sự, công tác báo cáo thống kế, công tác thu chi tài chính của Chi hội du lịch địa phương cụ thể như:
- Bầu Thư ký chi hội du lịch địa phương do Ban Chấp hành Chi hội du lịch địa phương bầu và được Chủ tịch Hiêp hội phê duyệt.
- Xây dựng nội quy, quy chế, các chương trình, kế hoạch hoạt động, báo cáo hoạt động của Chi hội địa phương.
- Hằng kỳ, 6 tháng, 1 năm tổ chức họp sơ kết, tổng kết và triển khai nhiệm vụ trong năm.
- Hằng kỳ báo cáo các hoạt động về Văn phòng Hiệp hội theo quy định.
- Hằng năm báo cáo công tác thu, chi từ hội phí và các khoản thu, chi khác của Chi hội về Văn phòng Hiệp hội theo quy định.
Điều 3. Nguyên tắc và chế độ làm việc
1. Nguyên tắc làm việc
BCH Hiệp hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, các chủ trương, Nghị quyết, chương trình, kế hoạch của BCH phải được thảo luận và quyết định theo đa số; khi thi hành nhiệm vụ các cá nhân phải tuân thủ sự phân công của BTV và chịu trách nhiệm trước BCH nhiệm vụ được phân công.
2. Chế độ làm việc
a) BCH có chương trình, kế hoạch công tác hằng năm, hội nghị thường kỳ của BCH họp 6 tháng một lần, khi cần có thể họp bất thường.
b) Trong các kỳ họp BCH, các Ủy viên đóng góp ý kiến bằng phát biểu trực tiếp hoặc văn bản, những ý kiến khác nhau được tổ chức thảo luận trước khi biểu quyết. Các Nghị quyết, Quyết định của BCH phải được quá 1/2 số lượng Ủy viên BCH dự họp tán thành mới có giá trị, các Ủy viên BCH được bảo lưu ý kiến của mình nhưng phải nghiêm chỉnh thực hiện Nghị quyết của BCH.
c) Trong các kỳ họp, Ủy viên BCH vắng mặt phải báo cáo lý do, đồng thời phải gửi ý kiến, báo cáo việc thực hiện Nghị quyết, Quyết định và những vấn đề, nhiệm vụ liên quan với BCH. Nếu Ủy viên BCH vắng mặt 03 kỳ họp liên tiếp có thể xem xét đề nghị miễn nhiệm.
d) Điều hành Hội nghị BCH là Chủ tịch Hiệp hội hoặc Phó Chủ tịch Hiệp hội nếu được ủy quyền; chương trình làm việc của hội nghị do BTV chuẩn bị, BCH thông qua.
Chương II
BAN THƯỜNG VỤ HIỆP HỘI
Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn
Ban Thường vụ Hiệp hội là cơ quan Thường trực của BCH, điều hành mọi hoạt động của Hiệp hội giữa hai kỳ Đại hội. BTV Hiệp hội có trách nhiệm và quyền hạn sau đây:
1. Chủ trì các cuộc họp BCH; dự họp tổng kết các Hội, Chi hội trực thuộc;
2. Chỉ đạo và hướng dẫn Hội viên chấp hành tốt Điều lệ Hiệp hội;
3. Kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết BCH và các nhiệm vụ được phân công của các Ủy viên BCH thông qua các nội dung kỳ họp của BCH; Giám sát chi tiêu của các Hội, Chi hội trực thuộc.
4. Phân công các Ủy viên BCH phụ trách các Hội, Chi hội, các Ban chuyên môn, địa bàn các huyện, thành phố, có trách nhiệm tham gia đóng góp ý kiến và giải quyết những vấn đề liên quan của các đơn vị, cơ sở kinh doanh du lịch của Hội viên với cơ quan quản lý nhà nước về du lịch và các cơ quan, đơn vị liên quan.
5. Kiện toàn tổ chức Hiệp hội, xây dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực du lịch trong Hiệp hội theo tinh thần Nghị quyết của Đại hội và chính sách phát triển nguồn nhân lực du lịch của Nhà nước.
6. Quyết định thành lập, giải thể các Hội, Chi hội, Ban chuyên môn, Câu lạc bộ chuyên ngành. Công nhận BCH, Ban Kiểm tra, Thư ký của Hội, Chi hội, Câu lạc bộ chuyên ngành theo phân cấp của Hiệp hội.
7. Chỉ đạo, quản lý công tác tài chính, tài sản của Hiệp hội.
8. Chỉ đạo tổ chức công tác vận động kết nạp Hội viên mới, công tác tuyên truyền giáo dục và trả lời chấp vấn của các Ủy viên BCH.
9. Thay mặt BCH tham gia ý kiến với UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh, Sở VHTTDL và các Sở, Ban, Ngành liên quan các nội dung về sự phát triển của du lịch Bắc Giang và các chế độ chính sách liên quan đến Hội viên.
10. Quản lý, đánh giá và thi hành kỷ luật đối với Hội viên theo quy định của Điều lệ Hiệp hội, pháp luật của nhà nước.
Điều 5. Nguyên tắc và chế độ làm việc
1. Nguyên tắc làm việc
a) BTV Hiệp hội làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo cá nhân phụ trách. Từng Ủy viên BTV phải được phân công giao trách nhiệm và quyền hạn rõ ràng.
b) Những vấn đề phải được đưa ra BTV thảo luận và quyết định:
- Ban hành các Nghị quyết, Quyết định của BTV để thực hiện Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết BCH, các chương trình, kế hoạch hoạt động của Hiệp hội trong từng thời kỳ.
- Các văn bản đề xuất, kiến nghị với nhà nước về chế độ chính sách, pháp luật có liên quan đến nghĩa vụ, quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên.
- Các nội dung báo cáo của BTV trình ra Hội nghị BCH và Đại hội.
c) Các Nghị quyết, Quyết định của BTV phải có ít nhất 2/3 số Ủy viên BTV tán thành mới có giá trị.
2. Chế độ làm việc
a) BTV họp 03 tháng một lần, khi cần có thể họp bất thường.
b) Trong các kỳ họp của BTV bàn đến lĩnh vực nào thì giao cho Ủy viên BTV phụ trách lĩnh vực đó chuẩn bị nội dung và trình bày.
c) Các Ủy viên BTV khi được ủy quyền cử tham dự các hội nghị với các cơ quan, ban, ngành và các tổ chức liên quan thì sau đó phải có trách nhiệm phản ánh lại với Chủ tịch Hiệp hội để biết chủ trương và có trách nhiệm triển khai kịp thời.
d) Cuối năm tổ chức họp để nhận xét đánh giá về vai trò, trách nhiệm của tập thể BTV và từng Ủy viên BTV, BCH.
Điều 6. Chủ tịch Hiệp hội
1. Điều hành mọi hoạt động của BTV.
2. Thay mặt BTV lãnh đạo, điều hành thực hiện các nghị quyết của BCH Hiệp hội.
3. Chịu trách nhiệm trong việc lập kế hoạch hoạt động và báo cáo kết quả hoạt động; quyết định các vấn đề về tổ chức, nhân sự của Hiệp hội trước BCH.
4. Phân công các Phó Chủ tịch và Ủy viên BTV theo dõi, phụ trách các Ban chuyên môn, Câu lạc bộ và các Hội, Chi hội trực thuộc.
5. Chủ tài khoản Hiệp hội.
Điều 7. Phó Chủ tịch Hiệp hội
1. Phó Chủ tịch Thường trực là người trực tiếp điều hành các hoạt động của BTV khi Chủ tịch vắng mặt hoặc được Chủ tịch Hiệp hội ủy quyền.
2. Các Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch trong công tác phụ trách, điều hành các lĩnh vực chuyên môn và các Hội, Chi hội khi được phân công hoặc điều hành một số hoạt động của BCH Hiệp hội khi được Chủ tịch ủy quyền.
3. Các Phó Chủ tịch Hiệp hội chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, Hiệp hội và trước pháp luật về những công việc mà được phân công hoặc được ủy quyền.
Chương III
THƯ KÝ, VĂN PHÒNG HIỆP HỘI
Điều 8. Thư ký Hiệp hội
1. Thư ký Hiệp hội do BCH Hiệp hội bầu, bao gồm: Tổng Thư ký và Thư ký các Hội, Chi hội trực thuộc.
2. Thư ký Hiệp hội làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
3. Tổng Thư ký Hiệp hội chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH và sự chỉ đạo, phân công nhiệm vụ trực tiếp của BTV Hiệp hội.
4. Thư ký các Hội, Chi hội trực thuộc chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo của BCH và sự chỉ đạo, phân công nhiệm vụ trực tiếp của Lãnh đạo Hội, Chi hội.
Điều 9. Trách nhiệm và quyền hạn của Thư ký Hiệp hội
1. Trách nhiệm và quyền hạn của Tổng Thư ký
a) Là người tổ chức điều hành trực tiếp mọi hoạt động của Văn phòng Hiệp hội, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hiệp hội, BCH Hiệp hội và pháp luật về mọi hoạt động của Văn phòng Hiệp hội.
b) Xây dựng quy chế làm việc của BCH, BTV, quy chế quản lý tài sản và chi tiêu nội bộ của Hiệp hội trình BTV Hiệp hội phê duyệt.
c) Định kỳ báo cáo cho BCH Hiệp hội về các hoạt động của Hiệp hội và của Văn phòng Hiệp hội.
d) Đề nghị họp BTV khi có những vấn đề liên quan cần được thông qua BTV giải quyết.
đ) Chuẩn bị các cuộc họp của BCH, BTV Hiệp hội, các hội nghị, hội thảo do Hiệp hội tổ chức và tổ chức triển khai các hoạt động khác theo Nghị quyết, Quyết định của BCH Hiệp hội.
e) Lập dự trù kinh phí hoạt động chuyên môn hàng năm, kinh phí mua sắm, sửa chữa trang thiết bị của Văn phòng và các Ban chuyên môn trình thông qua BCH Hiệp hội và trình BTV phê duyệt.
f) Xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động, báo cáo hàng năm, báo cáo nhiệm kỳ của BCH Hiệp hội trình BTV ban hành.
g) Quản lý hồ sơ, tài liệu của hội viên và các tổ chức trực thuộc Hiệp hội:
- Chỉ đạo cán bộ Văn phòng Hiệp hội trong công tác quản lý hồ sơ chuyên môn, hồ sơ tài chính, các trang thiết bị máy móc của văn phòng Hiệp hội.
- Tổng hợp báo cáo thanh quyết toán công tác tài chính theo quy định thu, chi tài chính của Hiệp hội, trình Chủ tịch Hiệp hội phê duyệt.
- Điều hành Văn phòng Hiệp hội chủ động liên hệ công tác với các cơ quan chuyên môn, các Hội, Chi hội trực thuộc Hiệp hội và các Hội nghề nghiệp trong công tác văn phòng Hiệp hội.
h) Thực hiện một số công việc do Chủ tịch Hiệp hội uỷ quyền.
2. Trách nhiệm và quyền hạn Thư ký các Hội,Chi hội
a) Giúp Lãnh đạo các Hội, Chi hội tổ chức điều hành mọi hoạt động của Hội, Chi hội; Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch, Ban Chấp hành Hội, Lãnh đạo các Chi hội và trước pháp luật về mọi hoạt động của Hội, Chi hội khi được ủy quyền.
b) Xây dựng nội quy, quy chế làm việc, quy chế quản lý tài sản và chi tiêu nội bộ của Hội chuyên ngành, của chi hội địa phương.
c) Định kỳ báo cáo các hoạt động về văn phòng Hiệp hội.
d) Chuẩn bị các cuộc họp do Hội chuyên ngành tổ chức và giúp Chủ tịch Hội chuyên ngành, Trưởng các Chi hội tổ chức triển khai các hoạt động khác theo Nghị quyết, Quyết định của BCH Hiệp hội.
đ) Lập dự trù kinh phí hoạt động chuyên môn hằng năm của Hội chuyên ngành và trình lãnh đạo Hội phê duyệt.
e) Xây dựng các chương trình, kế hoạch hoạt động, báo cáo hằng năm, báo cáo nhiệm kỳ của BCH Hội chuyên ngành, Chi hôi địa phương.
f) Tổng hợp báo cáo thanh quyết toán công tác tài chính theo quy định thu, chi của Hội chuyên ngành, Chi hội địa phương trình lãnh đạo phê duyệt.
g) Thực hiện nhiệm vụ do Chủ tịch Hội, Trưởng các Chi hội uỷ quyền.
3. Văn phòng Hiệp hội
a) Nhân viên văn phòng là người giúp việc cho Tổng Thư ký về công tác văn phòng. Chịu sự phân công và chịu trách nhiệm trước Tổng Thư ký về các nội dung trong công tác văn phòng.
b) Làm công tác văn thư, lưu trữ hồ sơ văn phòng, công tác lễ tân, tạp vụ, thủ quỹ văn phòng. Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được Tổng Thư ký, Phó Tổng Thư ký phân công.
c) Nhân viên văn phòng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.
Chương IV
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 10. Tổ chức thực hiện
1. Ban Thường vụ Hiệp hội Du lịch Bắc Giang có trách nhiệm phân công nhiệm vụ cho các Ủy viên BCH; xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức triển khai nhiệm vụ của BCH, BTV và Thư ký Hiệp hội theo quy định của Quy chế.
2. Các Ủy viên BCH, BTV, Thư ký Hiệp hội có trách nhiệm thực hiện đúng Quy chế này; hàng năm kiểm điểm rút kinh nghiệm việc thực hiện quy chế, rà soát những nội dung không phù hợp để sửa chữa, bổ sung kịp thời./.