PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội, nhiệm kỳ 2019-2024

08 Tháng 9, 2014

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội, nhiệm kỳ 2019-2024
A. PHỤ TRÁCH CHUNG
Ông Nguyễn Thế Chính – Chủ tịch Hiệp hội
Chịu trách nhiệm mọi hoạt động của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hiệp hội, lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội, Hội nghị toàn thể hội viên và các nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành, việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với Hội viên.
Trực tiếp phụ trách công tác tổ chức, tài chính, đối nội, đối ngoại, đào tạo, thi đu khen thưởng, kỷ luật và phát triển hội viên
Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về mọi hoạt động của Hiệp hội.
Giúp việc cho Chủ tịch là các Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký và Văn phòng Hiệp hội.
B. PHỤ TRÁCH CÁC LĨNH VỰC
I. LĨNH VỰC KHÁCH SẠN – NHÀ HÀNG
1. Ông Hoàng Trung Thường, Phó Chủ tịch Hiệp hội
Phụ trách chung Lĩnh vực Khách sạn - Nhà hàng, trực tiếp phụ trách lĩnh vực Nhà hàng và số nhiệm vụ cụ thể sau:
- Chịu trách nhiệm mọi hoạt động của Hội Khách sạn – Nhà hàng theo điều lệ Hiệp hội và các nội quy, quy chế hoạt động của Hội Khách sạn – Nhà hàng. Chủ động tham mưu, phối hợp tổ chức các hoạt động một cách thiết thực, hiệu quả.
- Chủ trì xây dựng các nội quy, quy chế hoạt động của Hội Khách sạn – Nhà hàng. Xây dựng kế hoạch hoạt động, đề xuất phương hướng nâng cao chất lượng dịch vụ lưu trú các nhà hàng ăn uống thuộc Hiệp hội cũng như trên địa bàn tỉnh; Chú trọng khai thác các sản vật, ẩm thực đặc trưng của địa phương đáp ứng nhu cầu phục vụ khách du lịch đến với Bắc Giang.
- Giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của Hội và hội viên, các vấn đề liên quan khác đến Hiệp hội, đồng thời báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc với Ban Thường vụ để có biện pháp xử lý kịp thời.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hiệp hội phân công.
2. Bà Thân Thị Hằng, Phó Chủ tịch Hiệp hội
Phụ trách lĩnh vực Khách sạn và thực hiện nhiệm vụ cụ thể sau:
- Chịu trách nhiệm mọi hoạt động trong lĩnh vực Khách sạn theo Luật Du lịch 2017 các văn bản hướng dẫn thi hành, Điều lệ Hiệp hội và các nội quy, quy chế hoạt động của Hội Khách sạn – Nhà hàng.
- Chủ động tham mưu, phối hợp tổ chức các hoạt động thuộc lĩnh vực Khách sạn một cách thiết thực, hiệu quả. Phối hợp với Văn phòng Hiệp hội và các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hiệp hội phân công.
3. Ông Đàm Thận Tiệp, UVBCH
- Tham mưu giúp bà Thân Thị Hằng phụ trách lĩnh vực Khách sạn. Một số nhiệm vụ cụ thể như: Chịu trách nhiệm tham mưu mọi hoạt động trong lĩnh vực Khách sạn theo Luật Du lịch, Điều lệ Hiệp hội và các nội quy, quy chế hoạt động của Hội Khách sạn – Nhà hàng.
- Chủ động tham mưu, phối hợp tổ chức các hoạt động thuộc lĩnh vực khách sạn một cách thiết thực, hiệu quả. Phối hợp với Văn phòng Hiệp hội và các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hiệp hội phân công.
4. Ông Nguyễn Văn Phong, UVBCH - Ủy viên.
- Tham mưu giúp bà Thân Thị Hằng phụ trách lĩnh vực Khách sạn Chủ động tham mưu, phối hợp tổ chức các hoạt động thuộc lĩnh vực khách sạn một cách thiết thực, hiệu quả. Phối hợp với Văn phòng Hiệp hội và các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hiệp hội phân công.
II. LĨNH VỰC LỮ HÀNH – VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH
1. Ông Trần Quốc Dũng, Phó Chủ tịch Hiệp hội
Phụ trách chung công tác Lữ hành – Vận tại khách Du lịch, trực tiếp phụ trách lĩnh vực Lữ hành và thực hiện một số nhiệm vụ sau:
- Chịu trách nhiệm vận động các tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực Lữ hành, Vận tải khách Du lịch tham gia Hiệp hội đồng thời đề xuất phương hướng phát triển nâng cao chất lượng về lĩnh vực nghiệp vụ của Hội Lữ hành – Vận tải khách du lịch
- Giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của Hội viên, các vấn đề liên quan khác đến Hiệp hội, đồng thời báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc với BTV để có biện pháp xử lý kịp thời.
- Chủ trì xây dựng các nội quy, quy chế hoạt động của Hội Lữ hành – Vận tải khách du lịch. Phối hợp với Văn phòng Hiệp hội và các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hiệp hội phân công.
2. Bà Đỗ Thị Phương, Ủy viên BCH
Phụ trách lĩnh vực Vận tải khách du lịch và thực hiện một số nhiệm sau:
- Chịu trách nhiệm vận động các tổ chức, cá nhân thuộc lĩnh vực Vận tải khách du lịch tham gia Hiệp hội đồng thời đề xuất phương hướng phát triển nâng cao chất lượng về lĩnh vực nghiệp vụ của Hội Lữ hành – Vận tải khách du lịch
- Giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của Hội viên, các vấn đề liên quan khác đến Hiệp hội, đồng thời báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc với BTV để có biện pháp xử lý kịp thời.
- Phối hợp với Văn phòng Hiệp hội và các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hiệp hội phân công.
III. CÔNG TÁC VĂN PHÒNG HIỆP HỘI
1. Ông Lưu Xuân San, Phó Chủ tịch/Kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội
Phụ trách công tác Văn phòng, Thư ký và Kế toán của Hiệp hội đồng thời chịu trách nhiệm và thực hiện một số nhiệm vụ sau:
- Chịu trách nhiệm mọi hoạt động của Văn phòng Hiệp hội; tham mưu giúp Chủ tịch Hiệp hội quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động của BCH Hiệp hội.
- Tổ chức triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đại hội, Hội nghị toàn thể và các Nghị quyết, Quyết định của BCH, BTV; việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với Hội viên; công tác tài chính, công tác thi đua khen thưởng, kỷ luật của Hiệp hội.
- Phụ trách công tác văn thư, lưu trữ của Hiệp hội. Tham mưu lập báo cáo, chương trình công tác, chuẩn bị nội dung cho các cuộc họp BCH, BTV, Đại hội của Hiệp hội; Quản lý, tài chính, tài sản của Hiệp hội; thực hiện các nhiệm vụ trong công tác văn phòng theo các nội quy, quy chế của BCH Hiệp hội.
- Tham mưu lãnh đạo Hiệp hội giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên, các vấn đề liên quan khác đến Hiệp hội, đồng thời báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc với BCH, BTV để có biện pháp xử lý kịp thời.
- Giúp việc cho Tổng Thư ký có 01 nhân viên Văn phòng thực hiện một số nhiệm vụ sau:
+ Thực hiện công tác Văn thư - lưu trữ và Thủ quỹ Hiệp hội.
+ Giúp Tổng Thư ký lập báo cáo, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác, chuẩn bị nội dung cho các cuộc họp BCH, BTV, BTC Đại hội Hiệp hội;
+ Thực hiện công tác tạp vụ, lễ tân văn phòng Hiệp hội.
+ Thực hiện nhiệm vụ khác do Tổng Thư ký Hiệp hội phân công.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hiệp hội phân công.
2. Ông Nguyễn Trường Sinh, Ủy viên BCH
Phụ trách công tác công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và một số nhiệm vụ sau:
- Tham mưu xây dựng và triển khai kế hoạch tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao nghiệp vụ cho hội viên Hiệp hội. Phố hợp, hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra công tác Hiệp hội.
- Làm đầu mối tiếp nhận thông tin về các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên, các vấn đề chấp hành chính sách, pháp luật của hội viên và các quy định của pháp luật liên quan đến Hiệp hội.
- Có trách nhiệm báo cáo kịp thời những khó khăn, vướng mắc với BCH, BTV để có những kiến nghị, đề xuất với các cơ quan chuyên môn, với UBND tỉnh có biện pháp xử lý kịp thời chế độ chính sách, công tác chấp hành pháp luật của Hội viên.
- Phối hợp với các Ủy viên BCH phụ trách địa bàn vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch tham gia Hiệp hội.
- Thực hiện nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hiệp hội phân công.
3. Ông Phan Đình Oánh, Ủy viên BCH
Phụ trách công tác văn hóa, văn nghệ và thực hiện một số nhiệm vụ sau:
- Tổ chức, tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, các sự kiện do Hiệp hội tổ chức.
- Khảo sát nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực của doanh nghiệp trong công tác đào tạo, bồi dưỡng chuuên môn nghiệp vụ cho doanh nghiệp du lịch.
- Phối hợp xây dựng và tổ chức triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao nhận thức, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho các hội viên Hiệp hội.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hiệp hội phân công.
IV. CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI VÀ XÂY DỰNG SẢN PHẨM DU LỊCH
1. Bà Nguyễn Thị Mười, UVBCH - Trưởng ban.
2. Ông Hà Quang Hưng, UVBCH – Phó Trưởng ban.
3. Ông Lê Anh Đức, UVBCH - Phó Trưởng ban.
4. Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, UVBCH - Ủy viên.
- Ban Đối ngoại có trách nhiệm tham mưu giúp Chủ tịch về công tác đối ngoại. Phối hợp với Tổng Thư ký, thực hiện công tác đối ngoại, công tác đón tiếp khách trong và ngoài tỉnh.
- Tham mưu cho BCH, BTV về công tác xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch, phối hợp với các ngành chức năng, các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng và phát triển sản phẩm du lịch của tỉnh.
- Phối hợp cơ quan chuyên môn trong công tác tư vấn, giúp các Hội viên tham gia thực hiện đầu tư dự án phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh.
V. CÔNG TÁC KIỂM TRA
1. Ông Trần Minh Đạm, Ủy viên BCH
Phụ trách công tác Kiểm tra của Hiệp hội, chịu trách nhiệm về mọi hoạt động của công tác Kiểm tra trước BCH, BTV, trước Đại hội. Thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể sau:
- Kiểm tra việc quản lý việc sử dụng tài chính, tài sản của Hiệp hội; Kiểm tra việc chấp hành Điều lệ, Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết Ban Thường vụ, Ban Chấp hành; Phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên.
- Giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên, các vấn đề liên quan khác đến Hiệp hội, kịp thời báo cáo những khó khăn, vướng mắc với BCH, BTV Hiệp hội để có biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hiệp hội phân công.
2. Ông Nguyễn Ngọc Khương, Ủy viên BCH
- Phụ trách kiểm tra hội viên thuộc các chi hội địa phương.
- Giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên trong các chi hội địa phương được phụ trách, các vấn đề liên quan khác đến Hiệp hội, báo cáo những khó khăn, vướng mắc với BCH, BTV Hiệp hội để có biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hiệp hội phân công.
3. Ông Giáp Quang Khải, Ủy viên BCH
- Phụ trách kiểm tra hội viên thuộc các Hội nghề nghiệp.
- Giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của hội viên trong các Hội nghề nghiệp phụ trách, các vấn đề liên quan khác đến Hiệp hội, báo cáo những khó khăn, vướng mắc với BCH, BTV Hiệp hội để có biện pháp xử lý, giải quyết kịp thời.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hiệp hội phân công.
C. PHỤ TRÁCH CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ
Ủy viên BCH được phân công phụ trách địa bàn thực hiện tốt các nhiệm vụ được phân công; căn cứ vào Điều lệ Hiệp hội, vào nhu cầu thực tế và số lượng Hội viên, nếu có đủ điều kiện đề nghị Ban Chấp hành cho phép thành lập Chi hội trực thuộc. Nhiệm vụ cụ thể cho các Ủy viên BCH phụ trách các huyện, thành phố như sau:
1. Bà Nguyễn Thị Thanh Hiền, phụ trách TP Bắc Giang
Phụ trách các Hội viên trên địa bàn thành phố Bắc Giang chưa tham gia trong các Hội Khách sạn – Nhà hàng và Hội Lữ hành – Vận tải khách du lịch. Phối hợp vận động các tổ chức, các nhân kinh doanh du lịch tham gia Hiệp hội, tham mưu thành lập Chi hội du lịch thành phố Bắc Giang.
- Phối hợp thực hiện công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hiệp hội phân công.
2. Ông Phạm Văn Bình, phụ trách huyện Hiệp Hòa, Việt Yên.
- Chịu trách nhiệm tổ chức mọi hoạt động của Chi hội huyện Hiệp Hòa theo đúng Pháp luật, đúng Điều lệ và các nội quy, quy chế của Hiệp hội du lịch.
- Phối hợp phòng VH&TT huyện Hiệp Hòa, Việt Yên vận động tổ chức, các nhân tham gia Hiệp hội và thành lập Chi hội Du lịch Việt Yên khi đủ điều kiện.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hiệp hội phân công.
3. Ông Trần Minh Đạm, phụ trách huyện Yên Dũng, Lạng Giang
- Chịu trách nhiệm tổ chức mọi hoạt động của Chi hội huyện Yên Dũng theo đúng Pháp luật, đúng Điều lệ và các nội quy, quy chế của Hiệp hội du lịch.
- Phối hợp Phòng VH&TT huyện Yên Dũng, Lạng Giang vận động tổ chức, các nhân tham gia Hiệp hội
- Tham mưu giải quyết các vấn đề về tổ chức và hội viên đối với Chi hội du lịch Lạng Giang.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Hiệp hội phân công.
4. Ông Dương Văn Học, phụ trách huyện Lục Nam
- Phối hợp với Phòng VH&TT huyện Lục Nam vận động tổ chức, cá nhân tham gia Hiệp hội và đề nghị thành lập Chi hội du lịch khi đủ điều kiện.
5. Ông Nguyễn Trường Sinh, phụ trách huyện Lục Ngạn
Phối hợp với Phòng VH&TT huyện Lục Ngạn vận động tổ chức, các nhân tham gia Hiệp hội và đề nghị thành lập Chi hội du lịch khi đủ điều kiện.
6. Ông Vũ Ngọc Huân, phụ trách huyện Sơn Động
Phối hợp với Phòng VH&TT huyện Sơn Động vận động tổ chức, các nhân tham gia Hiệp hội và đề nghị thành lập Chi hội du lịch khi đủ điều kiện.
7. Ông Giáp Quang Khải, phụ trách hyện Tân Yên
Phối hợp với Phòng VH&TT huyện Tân Yên vận động tổ chức, các nhân tham gia Hiệp hội và đề nghị thành lập Chi hội du lịch khi đủ điều kiện.
8. Ông Lưu Xuân San, phụ trách huyện Yên Thế
Phối hợp với Phòng VH&TT huyện Yên Thế vận động tổ chức, các nhân tham gia Hiệp hội và đề nghị thành lập Chi hội du lịch khi đủ điều kiện.
Ngoài những nhiệm vụ trên, Chủ tịch Hiệp hội căn cứ vào khả năng nhiệm vụ của Ủy viên BCH có thể giao thêm nhiệm vụ khác khi cần thiết. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc, cần phản ánh kịp thời về BCH để kịp thời giải quyết./.