Ban kiểm tra

08 Tháng 9, 2014

Ban kiểm tra
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG
Ban Kiểm tra Hiệp hội Du lịch tỉnh Bắc Giang khóa II
Nhiệm kỳ 2019 – 2024 
Căn cứ Điều lệ Hiệp hội du lịch Bắc Giang;
Ban Kiểm tra Hiệp hội Du lịch tỉnh Bắc Giang Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm tra Hiệp hội Du lịch khóa II - Nhiệm kỳ 2019-2024 như sau:
Chương I
TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN KIỂM TRA HIỆP HỘI
Điều 1. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra
1. Ban Kiểm tra Hiệp hội Du lịch tỉnh Bắc Giang khóa II - Nhiệm kỳ 2019 – 2024 do Đại hội Hiệp hội Du lịch bầu ra gồm 03 thành viên, với vai trò là cơ quan chuyên môn của Ban Chấp hành Hiệp hội, thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ Hiệp hội Du lịch Bắc Giang.
2. Ban Kiểm tra Hiệp hội Du lịch tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nhiệm vụ:
a) Kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hiệp hội;
b) Thẩm định các báo cáo tài chính của ban chuyên môn thuộc Hiệp hội trước khi trình Ban Chấp hành;
c) Kiểm tra việc Chấp hành Điều lệ Hiệp hội, Nghị quyết Đại hội, Nghị quyết Ban Chấp hành Hiệp hội.
d) Phối hợp với các cơ quan chức năng của nhà nước giải quyết khiếu nại, tố cáo của hội viên.
Điều 2. Quyền hạn của Ban Kiểm tra
1. Ban Kiểm tra có quyền tham dự các Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội, báo cáo và kiến nghị, đề xuất với Ban Chấp hành Hiệp hội về nội dung công tác của Ban Kiểm tra. Có quyền đề xuất việc khen thưởng, kỷ luật những tập thể, cá nhân hội viên.
2. Ban Kiểm tra Hiệp hội được sử dụng chung con dấu của Ban Chấp hành Hiệp hội Du lịch Bắc Giang.
Điều 3. Trách nhiệm của hội viên và các cơ quan, đơn vị trực thuộc
Hội viên, các Hội, Chi hội trực thuộc Hiệp hội khi được kiểm tra có trách nhiệm báo cáo, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra và sẵn sàng trả lời những vấn đề do Ban Kiểm tra yêu cầu; Thực hiện đầy đủ, kịp thời các quyết định, thông báo, kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm tra về nội dung kiểm tra.
Điều 4. Trách nhiệm và quyền hạn của thành viên Ban Kiểm tra
1. Trưởng Ban Kiểm tra
a) Là người đứng đầu Ban Kiểm tra chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp hội Du lich Bắc Giang về mọi hoạt động của Ban Kiểm tra;
b) Chủ trì xây dựng kế hoạch kiểm tra toàn khóa và hằng năm;
c) Triệu tập, chủ trì các hội nghị của Ban Kiểm tra và báo cáo đề xuất chương trình hoạt động với Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Hiệp hội;
d) Trực tiếp phụ trách một số công việc cụ thể của Ban Kiểm tra, ký các văn bản của Ban Kiểm tra.
đ) Thay mặt Ban Kiểm tra báo cáo về hoạt động, đề xuất chương trình công tác với Ban Chấp hành Hiệp hội trong các kỳ họp, báo cáo trước Đại hội và Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội.
2. Phó Ban Kiểm tra
Chịu sự chỉ đạo của Trưởng ban, phụ trách một số công việc do Trưởng ban phân công, thay mặt Trưởng tra giải quyết công việc nếu được Trưởng Ban kiểm tra ủy quyền.
3. Các Ủy viên:
a) Có trách nhiệm tham gia vào các hoạt động của Ban Kiểm tra; thực hiện một số mặt công tác theo sự phân công của Ban Kiểm tra; được cung cấp thông tin và tài liệu về lĩnh vực hoạt động của Ban Kiểm tra; Ủy viên Ban Kiểm tra không phải là Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội được mời dự họp Hội nghị Ban Chấp hành Hiệp hội;
b) Được cử đến gặp các tập thể, cá nhân thực hiện nhiệm vụ kiểm tra theo quy định của Điều lệ Hiệp hội; dự các cuộc họp bàn về công tác kiểm tra hoặc các cuộc họp liên quan đến công tác kiểm tra.
c) Ủy viên Ban Kiểm tra được điều động để tham gia vào các cuộc Kiểm tra. Khi cần thiết Trưởng Ban Kiểm tra có thể ủy quyền cho Ủy viên Ban Kiểm tra chủ trì tổ chức kiểm tra và giải quyết những công việc cụ thể của Ban Kiểm tra.
Chương II
NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
Điều 5. Nguyên tắc làm việc của Ban Kiểm tra
1. Ban Kiểm tra làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách;
2. Trong các kỳ họp của Ban Kiểm tra, các thành viên của Ban Kiểm tra dân chủ thảo luận và quyết định các công việc thuộc thẩm quyền trên nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số. Mọi quyết định được coi là có hiệu lực tối thiểu phải có trên 2/3 thành viên tán thành. Những ý kiến không tán thành được bảo lưu.
3. Các nội dung công việc đã được tập thể Ban Kiểm tra thông qua thì thực hiện theo sự chỉ đạo của Trưởng Ban Kiểm tra.
4. Kỳ họp của Ban Kiểm tra được tổ chức theo kỳ họp thường kỳ của Ban Chấp hành Hiệp hội, khi cần thiết thì có thể tổ chức họp bất thường. Hội nghị Ban Kiểm tra được tiến hành khi có ít nhất 2/3 số thành viên Ban Kiểm tra có mặt.
5. Mọi thành viên phải chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban Kiểm tra về những công việc được phân công phụ trách.
6. Khi tiến hành kiểm tra, Ban Kiểm tra xây dựng kế hoạch thực hiện; có quyền chủ động về nội dung, thời gian, đối tượng và hình thức kiểm tra; Kiến nghị về hình thức kỷ luật đối với tập thể, cá nhân hội viên vi phạm theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Hiệp hội Du lịch tỉnh Bắc Giang.
7. Trong quá trình Kiểm tra, nếu phát hiện có những vấn đề gì trái với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trái với Điều lệ Hiệp hội, Nghị quyết của Ban Chấp hành thì Ban Kiểm tra có trách nhiệm báo cáo với Ban Thường vụ Hiệp hội xin ý kiến chỉ đạo, giải quyết.
8. Những kiến nghị của Ban Kiểm tra với Ban Thường vụ Hiệp hội không được giải quyết thì Ban Kiểm tra phải báo cáo với Ban Chấp hành Hiệp hội và báo cáo lên cơ quan quản lý cấp trên để giải quyết.
Điều 6. Mối quan hệ với Ban Chấp hành trong công tác kiểm tra
1. Ban Kiểm tra Hiệp hội có trách nhiệm thông qua các báo cáo và chương trình hoạt động của Ban Kiểm tra trong các kỳ họp thường kỳ của Ban Chấp hành Hiệp hội và thông qua báo cáo nhiệm kỳ của Ban Kiểm tra để trình Đại hội Hiệp hội Du lịch Bắc Giang.
2. Ban Kiểm tra chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Hiệp hội và Đại hội về việc thực hiện các Nghị quyết và các quy định của Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp hội Du lịch Bắc Giang.
3. Giải quyết các khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Hiệp hội. Tham mưu cho Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp hội tham gia với các cơ quan chức năng nhà nước để giải quyết khiếu nại tố cáo của hội viên.
Chương III
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 7. Tổ chức thực hiện
1. Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra Hiệp hội Du lịch tỉnh Bắc Giang, các Hội, Chi hội, các Hội viên Hiệp hội Du lịch tỉnh Bắc Giang có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.
2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. Việc sửa đổi bổ sung quy chế do Ban Kiểm tra quyết định thông qua Ban Chấp hành Hiệp hội trên cơ sở Điều lệ Hiệp hội Du lịch Bắc Giang./.