Các chi hội trực thuộc

08 Tháng 9, 2014

Các chi hội trực thuộc
Thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Hiệp hội tài kỳ họp quý II năm 2014 về việc thành lập chi hội trực thuộc và xét thấy nhu cầu của Hội viên 2 huyện Hiệp Hòa và Lạng Giang, Yên Dũng; Hiệp hội Du lịch Bắc Giang đã có Quyết định  về việc thành lập Chi hội Du lịch huyện Hiệp Hòa và huyện Lạng Giang, huyện Yên Dũng.
Chi hội Du lịch huyện Hiệp Hòa và Lạng Giang, Yên Dũng là tổ chức trực thuộc Hiệp hội Du lịch tỉnh Bắc Giang. Các thành viên của Chi hội đồng thời là hội viên thuộc Hiệp hội Du lịch Bắc Giang.

Về tổ chức: Chi hội Du lịch huyện Hiệp Hòa và Lạng Giang, Huyện Yên Dũng có Chi hội Trưởng, Chi hội Phó và Thư ký; Chi hội Trưởng là Ủy viên Ban Chấp Hành Hiệp hội Du lịch.

Về hoạt động: Chi hội hoạt động theo Điều lệ Hiệp hội Du lịch Bắc Giang.

Chi hội Trưởng Chi hội Du lịch huyện Hiệp Hòa : ông Phạm Văn Bình, SĐT: 0985 668 919
Chi hội Trưởng Chi hội Du lịch huyện Lạng Giang: ông Hoàng Hữu Hương, SĐT: 0986 185 185
Chi hội Trưởng Chi hội Du lịch huyện Yên Dũng: Ông Trần Minh Đạm, SĐT: 0976 985 176