Số: 2 /2021/TT-BNV

Quy định mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành hành chính và công chức chuyên ngành văn thư
Ngày ban hành: 11/06/2021
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

874/QĐ - BTTTT

Ban hành  Bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội
Ngày ban hành: 17/06/2021
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

220 /QĐ-SVHTTDL

Quản lý sử dụng phần mềm điều hành công việc của Sở VHTTDL
Ngày ban hành: 04/06/2021
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

211 /QĐ-SVHTTDL

Quy chế sử dụng con dấu của Sở VHTTDL và đơn vị trực thuộc
Ngày ban hành: 04/06/2021
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

112/NQ - TU

Nghị Quyết phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày ban hành: 15/06/2021
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

304/QĐ- UBND

Đề án phát triển kinh tế ban đêm ở tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2021-2030
Ngày ban hành: 02/04/2021
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

2/2021/QĐ - UBND

Ngày ban hành: 08/02/2021
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

434/QĐ - SVHTTDL

Ban hành quy chế  công tác văn thư lưu trữ của Sở VHTTDL Bắc Giang 
Ngày ban hành: 06/10/2020
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

4359/KH - UNBD

Kế  hoạch hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng giai đoan 2021 - 2025
Ngày ban hành: 01/10/2020
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

01/ĐA - TTXTDL

Đề án vị trí việc làm của  Trung tâm Xúc tiến Du lịch Bắc Giang
Ngày ban hành: 14/02/2020
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

44/QĐ - SVHTTDL

Phê duyệt đề án vị trí việc làm của Trung tâm Xúc tiến Du lịch Bắc Giang
Ngày ban hành: 14/02/2020
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

382/QĐ - UBND

Công nhận điểm di tích quốc gia đặc biệt  Địa điểm chiến thắng Xương Giang
Ngày ban hành: 13/05/2020
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download