09/2017/QH14

 Luật Du lịch
Ngày ban hành: 08/08/2019
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực

939/QĐ-UBND QĐ điều chỉnh quy hoạch phát triển VHTTDL tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030

QĐ điều chỉnh quy hoạch phát triển VHTTDL tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn 2030
Ngày ban hành: 29/12/2017
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

913/QĐ-UBND

Đề án tuyên truyền quảng bá, xúc tiến đầu tư du lịch tỉnh Bắc Giang giai đoạn 2012-2020
Ngày ban hành: 17/07/2012
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

Số 81/ QĐ - UBND

 Đề án phát triển du lịch cộng đồng tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 20/01/2014
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

Số: 76/QĐ-UBND

Quyết định về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang
Ngày ban hành: 14/08/2009
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

Quy hoạch Phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Quy hoạch Phát triển Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
Ngày ban hành: 23/09/2014
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

39/QĐ- UBND

Quyết định thành lập Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch
Ngày ban hành: 29/05/2009
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

86/QĐ- UBND

Quyết định thành lập Trung tâm Văn hóa tỉnh
Ngày ban hành: 18/08/2008
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

85/QĐ- UBND

Quyết đinh thành lập Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng
Ngày ban hành: 18/08/2008
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

84/QĐ- UBND

Quyết định thành lập Trường Trung cấp Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Ngày ban hành: 18/08/2008
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

83/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Bảo tàng tỉnh
Ngày ban hành: 18/08/2008
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download

82/QĐ-UBND

Quyết định thành lập Thư viện tỉnh
Ngày ban hành: 18/08/2008
Tình trạng văn bản: Còn hiệu lực
download