Bắc Giang: Triển khai xây dựng Mô hình phát triển sản phẩm OCOP gắn với dịch vụ du lịch tâm linh sinh thái núi Dành và du lịch sinh thái ven sông Thương

19 Tháng 5, 2023 | Tin du lịch

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Quyết định số 1528/QĐ-BNN-VPĐP ngày 14/4/2023 về phê duyệt danh mục các mô hình thí điểm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021-2025 (đợt 2). 
 Theo danh mục được phê duyệt, tỉnh Bắc Giang có 01 mô hình phát triển sản phẩm OCOP về dịch vụ du lịch gắn với nâng cao vai trò tổ chức và quản lý cộng đồng đó là mô hình phát triển các sản phẩm OCOP gắn với dịch vụ, du lịch tâm linh sinh thái Núi Dành và du lịch sinh thái ven sông Thương tại xã Liên Chung, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.
Theo quyết định, căn cứ vào danh mục các mô hình thí điểm thuộc Chương trình OCOP và hướng dẫn của Bộ NN&PTNT, UBND các tỉnh chỉ đạo lập dự án, hoặc kế hoạch xây dựng mô hình thí điểm, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt và tổ chức triển khai theo quy định. Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh khi xây dựng mục tiêu, nội dung của các mô hình thí điểm phải phù hợp với yêu cầu của mô hình thí điểm, mục tiêu và nội dung của Chương trình OCOP giai đoạn 2021- 2025 theo Quyết định số 919/QĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
Nguồn vốn thực hiện mô hình bao gồm: Vốn hỗ trợ từ ngân sách trung ương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (vốn đầu tư phát triển) được phân bổ cho địa phương; nguồn vốn đối ứng từ ngân sách địa phương và vốn huy động hợp pháp khác.
Hiện tại, tỉnh Bắc Giang đã có văn bản triển khai xây dựng Mô hình phát triển sản phẩm OCOP gắn với dịch vụ du lịch tâm linh sinh thái núi Dành và du lịch sinh thái ven sông Thương. Trong đó chỉ đạo các cơ quan chuyên môn chỉ đạo thực hiện các nội dung về phê duyệt quy hoạch tổng thể; nghiên cứu lồng ghép các chính sách có liên quan trong hỗ trợ mô hình như đào tạo nhân lực, chính sách phát triển du lịch; lập các dự án, kế hoạch triển khai…trong thực hiện mô hình thí điểm./. 
 Hà Yến
0 Bình luận

Loading...