Sở VHTTDL: Tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị Quyết Trung ương 9 khóa XI

11 Tháng 9, 2014 | Tin trong tỉnh

Ngày 9/9/2014 Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết trung ương 9 (khóa XI) và một số kết luận của Bộ chính trị về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết TW 7 (khóa X) cho cán bộ, đảng viên trong toàn ngành.
Hội nghị đã nghe Phó bí thư thường trực Đảng ủy các cơ quan tỉnh Bắc Giang Nguyễn Văn Thuận giới thiệu Nghị quyết về “xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước"; phân tích đánh giá tình hình, kết quả cũng như những hạn chế, nguyên nhân qua 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa VIII) về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; Kết luận số 97 của Bộ Chính trị (khóa XI) về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) “về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Kết luận số 90 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (khóa X) về “xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và một số vấn đề về tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Qua Hội nghị này, giúp cán bộ, đảng viên sở VHTTDL hiểu sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) và các kết luận của Bộ chính trị. Trên cơ sở đó có sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm để tổ chức thực hiện gắn với các nhiệm vụ chuyên môn nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Nhật Minh
0 Bình luận

Loading...