Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch Bắc Giang

1. Đặc điểm tình hình
 Trung tâm Thông tin và Xúc tiến Du lịch Bắc Giang được thành lập theo Quyết định số 39/QĐ-UBND ngày 29/9/2009 của UBND tỉnh Bắc Giang. Trung tâm là đơn vị sự nghiệp (có thu một phần) trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Giang, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật.
 2. Chức năng của Trung tâm
 Trung tâm có chức năng tham mưu xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch, chiến lư¬ợc xúc tiến, quảng bá du lịch; hư¬ớng dẫn hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch trong công tác tuyên truyền quảng bá về du lịch ở trong và ngoài nước; triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển du lịch của tỉnh; đồng thời tiếp nhận và quản lý các nguồn kinh phí từ các tổ chức trong nư¬ớc và quốc tế hỗ trợ phát triển du lịch tỉnh Bắc Giang…
 3. Nhiệm vụ của Trung tâm
 Xây dựng chương trình, kế hoạch, đề án về thông tin xúc tiến du lịch trên địa bàn tỉnh; Chủ trì thực hiện các ch¬ương trình xúc tiến du lịch của tỉnh;
Phối hợp xây dựng phim du lịch, chuyên trang, chuyên mục du lịch trên các Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình của tỉnh và Trung ương theo kế hoạch được phê duyệt; tổ chức xây dựng, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền quảng bá du lịch; biên tập, phát hành bản tin du lịch của ngành; 
Cung cấp dịch vụ tư vấn cho doanh nghiệp về thông tin thị trường và sản phẩm du lịch; lập các dự án đầu tư du lịch ở tỉnh Bắc Giang;
 Tư vấn và tổ chức cho các doanh nghiệp du lịch Bắc Giang đi khảo sát nghiên cứu thị trường; tư vấn trong việc đặt chi nhánh, đại diện du lịch ở trong nước và quốc tế; làm đầu mối các chương trình hợp tác về du lịch;
Tổ chức các lớp tập huấn về tuyên truyền, quảng bá, tiếp thị du lịch. Hướng dẫn ứng dụng các tiến bộ KHCN vào lĩnh vực du lịch ở địa phương;
Nghiên cứu, thí điểm, xây dựng các sản phẩm du lịch; Xúc tiến kêu gọi đầu tư phát triển du lịch; 
Quản lý tổ chức nhân sự, tài chính, tài sản theo quy định của pháp luật;
Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao.
 4. Cơ cấu tổ chức 
41. Giám đốc: Ông Lưu Xuân San
Điện thoại: 0912156256. 
42. Phó Giám đốc: ÔngThân Văn Hiếu
Điện thoại: 0912650255 
4.3. Trưởng phòng Xúc tiến và Tư vấn du lịch: Ông Nguyễn Văn Dương
Điện thoại : 0986 658 222. 
4.4. Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp: Bà Trần Thị Hải Yến
Điện thoại: 0915665383. 
4.5. Hà Thị Bộ - Phòng Hành chính - Tổng hợp
Điện thoại: 0986637428
4. 6. Nguyễn Thị Thoa - Phòng Xúc tiến và tư vấn du lịch
Điện thoại : 0979261289
4. 7. Nguyễn Thị Thúy - Phòng Xúc tiến và Tư vấn Du lịch
Điện thoại : 0988873268
4. 8. Hoàng Thị Ngọc  Lan - Phòng Hành Chính- Tổng Hợp
Điện thoại: 0917633206
4. 9. Lê Đức Cương - Phòng Tư vấn và Xúc tiến Du lịch
Điện thoại: 0936768815 - 0963076974

1.9M

Số dân sống tại
Bắc Giang

3.9K

Diện tích hàng nghìn
km vuông

2K+

Di tích lịch sử
văn hóa

6%

Du khách du lịch
hàng năm